50 jaar Postma-Groen aan Smidsstraat

SNEEK Postma-Groen, smederij en constructiewerken in Sneek, vierde kortgeleden haar 50ste verjaardag. Franke Groen is een van de twee grondleggers. Hij is inmiddels 73 jaar, alleszins fit van lijf en leden, dagelijks aan de slag en nog niet van plan om daar mee te stoppen.

,,Neat dwaan? Dat wol my net oan. Thússitte? Frijwilligerswurk? Och, der bin wolris mominten dat ik tink hâldt op, mar ik haw meastel noch in soad plesier yn it wurk. Ik lit wol hieltiten mear oan de jonges oer hjer. Mar it montaasjediel en it bûtengebeuren, lykas even nei klanten ta en sa, dat regelje ik. Dat fyn ik moai wurk. En ja, jo moatte fansels al in kear ophâlde, mar salang ‘t jo it idee krije dat je noch wat nuttich binne, is it klear. Sa gau ast it gefoel hast dat se tinke ’der hest him ek wer’; dan moast opstappe.”

Andere belangrijke drijfveer om betrokken te blijven is dat Franke’s jongste zoon Fransyds in 2008 mede-firmant is geworden. Toen Franke Groen in 2010 net de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, kakte het bedrijfsleven en met name de bouwwereld in vanwege de recessie. ,,Ik fûn dat ik doe net stopje koe. Ik sei ’ik gean noch wol even troch om ús der trochhinne te helpen’. Begjin tachtich doe’t wy hjir krekt hinne ferhúze wiene, hienen wy ek al soks hân. Dy minne tiid duorre doe trijekwart jier. No hat it fiif jier duorre en bin ik wat hingjen bleaun. Wy bin der trochhinne kaam. En ik woe it fyftichjierrich bestean ek wol mei meitsje. Wy ha yn dy tiid wolris ûnder de kostpriis wurke. Mar goed, wy seinen tsjin de jonges ’wy besykje elkenien oan it wurk te hâlden’. Dat is slagge, mar wy ha doe al trije jier in de min draait. Wy hiene gelokkich wat fet op ’e bonken. ”

De niet ver van zijn bedrijf wonende Franke Groen, opgegroeid in Boazum, begon in 1969 met Wytze Postma voor zich zelf onder de naam Postma-Groen. Beiden waren tot dan toe werkzaam bij de smederij en kachelspecialist van eigenaar Kuipers aan de Singel in het centrum van Sneek.

Aanvankelijk waren er voor Postma-Groen alleen klein staalwerk en reparatiewerkzaamheden. Maar in de loop der jaren werden staalconstructies voor de bouw steeds belangrijker voor het bedrijf. Door deze veranderingen op de markt en het steeds drukker worden van het Sneker stadscentrum werd besloten om te verhuizen naar industrieterrein De Hemmen. In februari 1981 is het bedrijf verhuisd naar het huidige adres aan de Smidsstraat.

,,Dat wie wol wat. Foar Wytse hoechde it noait grutter. Mar wy sieten te krap fûn ik. Wy moasten foar myn gefoel te faak nee ferkeapje. Doe krigen wy de kâns om nei De Hemmen te ferhúzjen. Ik hear De Jong fan de gemeente noch sizzen ‘wêr wolle jimme hinne? Der komt in strjitte en dat wurdt de Smidsstrjitte’. Dat fûn en fyn ik wol moai.”

De hoofdingang van Postma -Groen zit na negen bedrijfsuitbreidingen aan de Leerlooierstraat. Om het hoekje. ,,Mar wy hâlde fêst oan de Smidsstraat.” In het oudste gedeelte van de bedrijfshal, die inmiddels zo’n 90 meter lang is en gemiddeld 30 meter breed, kan onder de schouw met daarvoor het aanbeeld nog steeds een ouderwets smidsvuur worden opgestookt. Verderop in de langwerpige bedrijfshal staat de in december in gebruik genomen ultramoderne ‘pons, knip- en boorstraat’ voor strip- en hoekstaalprofielen.

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.