Gepersonaliseerd leren Havo RSG

RSG Magister Alvinus in Sneek gaat in het schooljaar 2018-2019 in twee Havo brugklassen van start met een pilot gepersonaliseerd leren.

,,Met deze pilot bieden we volop ruimte voor talenten en vaardigheden van leerlingen. Dit willen we bereiken door de leerlingen samen met hun mentor hun eigen leerdoelen vast te laten stellen. Wat wil de leerling leren, op welke manier en in welk tempo? Leerlingen bepalen per vak hun strategie en werken met boeken, een iPad en een planagenda aan de te behalen doelen. Wekelijks kijkt de leerling in een persoonlijk coachgesprek met de mentor terug op wat hij heeft gedaan, hoe en waarom”, vertelt projectleider Broer Zonderland.

Met deze manier van werken probeert de RSG recht te doen aan verschillen en wordt maatwerk mogelijk gemaakt. Zonderland: ,,Het motiveert de leerlingen dat zij zelf keuzes mogen maken. Zij denken actief mee over een goede invulling van hun tijd. Als ze bij een vak bepaalde stof al beheersen, krijgen ze de vrijheid verder te gaan met nieuwe onderdelen of te werken aan andere vakken.”

Met gepersonaliseerd leren is de verwachting dat leerlingen zelfstandiger zorden; ze eigenaar zijn van het eigen leerproces; ze vaardigheden ontwikkelen als samenwerken, plannen en reflecteren en leren hun talenten te benutten.

Hiervor worden zogenaamde P-uren aangeboden waarin de leerlingen zelf bepalen met welk vak zij aan de slag gaan en op welke manier. Zij werken naar hun leerdoelen toe en uiteraard zijn er op deze uren docenten ingeroosterd om de leerlingen te helpen bij het leren. Naast de gelegenheid zelfstandig aan het werk te gaan, kunnen leerlingen tijdens deze uren ook met hulpvragen bij de docent terecht of in gesprek gaan met hun mentor.

De Vak differentiatie-uren zijn aan het begin van het schooljaar nog klassikale vaklessen. Door middel van diagnostische toetsen kunnen leerlingen laten zien dat ze bepaalde vaardigheden al onder de knie te hebben, waarna ze de vrijheid krijgen om vooruit te werken of met andere vakken aan de slag te gaan. De vakdocent bepaalt welke leerlingen in ieder geval aanwezig moeten zijn bij de vakles.

De leerlingen kunnen met behulp van de Plenda die zij van de school ontvangen, en in overleg met hun mentor, het werk zo plannen dat het grotendeels op school gemaakt kan worden.

Nieuws

Ingezonden: leerlingenvervoer

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud

Geen CDA of FNP meer op leerlingenvervoerdossier

Het leerlingenvervoer binnen de gemeente de Fryske Marren is nog steeds niet goed geregeld voor een groep zeer kwetsbare kinderen. In de motie aangenomen in november 2015 wordt het college verzocht zorg te dragen voor veilige, beschutte en verlichte opstapplaatsen. Weliswaar is de Lemstervaart opgeknapt, maar daar is het bij gebleven. Een 5-tal locaties voldoet ook niet aan de door de gemeente zelf opgestelde eisen, maar daar wordt niet meer naar omgekeken. Waarschijnlijk heeft de gemeente al te veel kosten gemaakt op dit dossier en die wegen allang niet meer op tegen de minimale bezuiniging van 19.000 euro. In de motie aangenomen in september 2017 wordt het college opgedragen om het vertrouwen van ouders van kinderen in het taxivervoer terug te winnen. Welke maatregelen zijn hierin daadwerkelijk genomen? Met ouders is, voor zover ons bekend, geen contact opgenomen. Tevens had het college moeten meedelen hoe zij in de toekomst omgaan met de bescherming van de persoonsgegevens van deze kinderen. Dit gezien het feit dat deze gegevens al 2 keer op straat hebben gelegen.

Het ouderplatform leerlingenvervoer heeft alle partijen aangeschreven met de vraag hoe zij na de gemeenteraadsverkiezingen het beleid zien ten aanzien van het leerlingenvervoer binnen de gemeente de Fryske marren. De verantwoordelijke partij voor dit dossier het CDA kwam met een korte reactie. Zij geeft aan dat de komende periode de opstapplekken in orde zullen zijn. Wat is uw beleid om dit te bewerkstelligen? Vanuit de FNP, helaas niet geheel onverwacht, geen enkele reactie. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de puinhoop op dit dossier, maar toch heeft de FNP geen beleid over hoe te verbeteren. Verder ook geen reactie ontvangen van de ChristenUnie. Hopelijk komen zij nog met een plan van aanpak over hoe dit lastige dossier de komende periode in goede banen te leiden. De VVD geeft geen duidelijke reactie op wat hun beleid zal zijn maar geeft wel aan een kostenanalyse te willen zien van wat het voorheen prima geregelde leerlingenvervoer na de bezuinigingen heeft gekost. D66 richt zich voornamelijk op dat de privacy gegevens goed beschermd blijven. De PVDA heeft kritische vragen gesteld aan het college omtrent de uitvoering van de motie leerlingenvervoer. Wij zijn benieuwd naar de beantwoording van de vragen. De PVDA geeft met deze actie aan zich wel actief te willen inzetten voor goed leerlingenvervoer. GroenLinks gaat voor maatwerk en wil tevens ook de beoogde bezuinigingen tegen het licht houden. De NCPN geeft aan door te gaan met de strijd voor goed leerlingenvervoer. De kwaliteit van de opstapplekken moet beter en het vertrouwen moet worden teruggewonnen bij de ouders. De Burgerpartij DFM stelt het CDA portefeuilleschap ten aanzien van dit dossier ter discussie. Tevens pleiten zij ervoor om de opstapplaatsen zo snel mogelijk in orde te maken of de bezuinigingsmaatregel per direct terug te draaien zodat de kinderen veilig van huis kunnen worden gehaald.

Er is bekend dat de gemeente 150.000 euro over heeft gehouden van haar begroting. Laten we beginnen met het investeren van die overgebleven gelden in de jeugd die het hard nodig heeft.

J. Poepjes, namens het bestuur van Ouderplatform Leerlingenvervoer DFM.

Nieuws