Jeugd fan De Lege Geaen keatst yn Goaiïngea

GOA - ÏÏNGEA - Mei de fakânsje al yn ‘e holle keatste de jeugd fan keatsferiening De Lege Geaen foarlopich har leste partij. Dit binne de útslaggen: Kabouters (7 part.): 1. Folkert Wierda en Afke Marij van der Goot 2. Marte van der Goot en Ruben Winia 3. Johan Cnossen en Pieter van Vloten 4. Arjan Oosterbaan en Teun Oosting Welpen (8 part.): 1. Hugo van Schepen en Imme Oosting 2. Herre Cnossen en Rianna Fopma Ferliezersrûnte: 1. Kristia Dotinga en Sanne Winia 2. Folkert Boschma en Ruurd Jan Leenstra Pupillen (5 part.): 1. Leon van Schepen en Afke Ligthart 2. Sybiel van der Goot en Gerben Wierda 3. Marcel de Groot en Jelmer Molenaar Skoaljeugd (4 part.): Andrea Kroes en Germ-Jan Dotinga 2. Sanne Hylkema en Bertus Dotinga