Geen belastingsverhogingen Súdwest-Fryslân

SNEEK - De inwoners van Súdwest-Fryslân krijgen geen belastingsverhogingen voor de kiezen. Behoudens inflatiecorrecties dan.

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad Súdwest-Fryslân voor volgend jaar opnieuw een sluitende begroting aan. Ook de meerjarenramingen voor 2014-2016 sluiten met een positief saldo. Ondanks de genomen besparingsmaatregelen is er in de begroting niet getornd aan de eerdere uitgangspunten voor nieuw beleid. De begroting 2013 wordt op 17 november besproken in de commissie Bestjoer en Finânsjes om vervolgens op 8 november te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de inwoners van Súdwest-Fryslân leidt de begroting 2013 niet tot extra lasten. Wethouder Maarten Offinga zegt hierover: ,,Ons college is zich bewust dat we op elke euro moeten letten. Net als vorig jaar wil ik benadrukken dat het voor de gemeente belangrijk is dat ons financiële beleid voor onze inwoners, in hun eigen portemonnee, tot uiting komt. Er is, net als vorig jaar, geen sprake van extra belastingverhogingen, behalve dan de jaarlijkse inflatiecorrectie”. De begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Conjunctuurnota 2013 en de Perspectiefnota 2013-2016. In 2011 was er nog sprake van taakstellingen. Deze zijn in de begroting 2012 en het meerjarenplan 2013 vrijwel allemaal al hard gemaakt. Samen met de gemeenteraad is dit jaar een zorgvuldig traject doorlopen om tot besparingsvoorstellen te komen. In juni 2012 is de Perspectiefnota 2013-2016, en als onderdeel daarvan de Bespa¬rings¬aan¬pak 2012-2016, geamendeerd vastgesteld. Zowel de besparingsopgaaf als de besparingsmaatregelen zijn verwerkt in de begroting en meerjarenraming. De begroting 2013 en meerjarenraming 2014–2016 zijn in evenwicht. Offinga: ,,Als gemeente kunnen we in deze financieel economisch onzekere tijden ontzettend tevreden zijn over deze begroting en ons meerjarenperspectief. Onze ambitie is een ‘financieel gedegen huis’. Met deze begroting liggen we goed op schema, maar het kan altijd beter”. Ondanks de voor de zomer door de gemeenteraad genomen besparingsmaatregelen is er in de begroting 2013 nog steeds ruimte voor nieuw beleid. Hiermee kan inhoud worden gegeven aan meerdere ambities van de gemeente. Voor het kernenbeleid zijn er zowel incidentele als structurele middelen beschikbaar. In het kader van de strategische agenda met de Provincie is het ontwikkelfonds beschikbaar voor cofinanciering van projecten, zoals de masterplannen. Voor het kernenfonds gaat het om 2 miljoen, voor projecten is dit 6,2 miljoen. De begroting 2013 heeft een nieuwe opzet, met de ambitie om de inzichtelijkheid te verbeteren en scherper te onderbouwen, waardoor beter gestuurd kan worden op resultaten. Een van de leidmotieven hierbij is ‘van budget- naar kostengedreven’.