Fusie basisscholen East-Kime/Bernegea en De Gearrin definitief

Folsgare - De medezeggenschapsraden van basisscholen East-Kime/Bernegea en De Gearrin ingestemd met het besluit van Stichting Palludara om deze scholen samen te voegen. Hiermee is het besluit tot fusie definitief.

Op 1 augustus 2015 gaan de twee scholen verder als Integraal Kindcentrum (IKC) in Folsgare. Stichting Palludara en de stuurgroep – samengesteld uit ouders, leerkrachten en directie van beide scholen – zijn blij met dit besluit. Zo blijft een onderwijsvoorziening voor de regio Abbega, Oosthem en Folsgare behouden. Het Integraal Kindcentrum wordt een christelijke brede school, waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor basisonderwijs, en kinder- en buitenschoolse opvang. Op het IKC bieden we eenrijke, uitdagende leer- enleefomgeving door themagerichttewerkenenookbuiten de school op ontdekkingsreistegaan. Daarbijzalveelaandachtzijnvoorwereldoriëntatie, sport enspel, enkunstzinnigeoriëntatie. Zobieden we bijzonder, boeiendonderwijs. Stichting Palludara bestuurt 16 christelijke basisscholen met 17 locaties.