Vrijwilligers Platform Kerk en Vluchteling

Sneek - In de pauze van de informatieavond van het Platform Kerk en Vluchteling Sneek woensdag hebben zich veel vrijwilligers aangemeld om iets te doen in het vluchtelingenwerk.

De avond in de Martinikerk in Sneek was opgezet voor de achterbannen van de 12 aangesloten kerken. In het Platform participeren de Protestantse Gemeente Sneek, de Protestantse Gemeente Scharnegoutum, de St. Antonius van Padua Parochie, de Doopsgezinde Gemeente, het Witte Kerkje” (CGKV), het Leger des Heils, de Hemkerk, Baptistengemeente Sneek, Vrije Baptistengemeenten “de Bron” en “de Fontein”, de Filadelfiagemeente en de Apostolische Gemeente. De bezoekers, zo’n 200 mensen, kregen veel informatie. Klaas Abma sprak namens de gemeente, Corina Deekens namens het COA, Jaap Vellenga en Anna Riemersma namens Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Annette Hollander namens de stichting Gave en Sandra Roza namens Kleurrijk Fryslân. Tijdens de forumdiscussie werden vooral praktische vragen gesteld: wat kunnen we doen, bij wie moeten we ons opgeven? Hoe komen we in het AZC? Duidelijk werd dat veel vrijwilligers nodig zijn voor de inburgering van nieuwkomers in onze samenleving, taalmaatjes, juridische hulp etcetera. Een goede onderlinge communicatie tussen Platform, gemeente, VWNN, COA en gemeente is onmisbaar. De vraag naar de samenwerking met de Moskee kwam een paar keer terug. Voorzitter dominee Evert Jan Hefting van het Platform benadrukte dat er geregeld contact is met de moskee en dat de moslimgemeenschap steeds betrokken wordt bij overleggen. Het Platform wil een interkerkelijke werkgroep zijn, maar werkt graag samen met andere instanties, die zich bezig houden met de opvang van vluchtelingen. Belang wordt gehecht aan het creëren van draagvlak voor de komst van asielzoekers binnen de gemeenschap. Naast een “pool” te zijn van vrijwilligers wil het Platform ook specifieke kerkelijke activiteiten ontwikkelen voor de asielzoekers en de statushouders. Er wordt gedacht aan koffieochtenden, gespreksgroepen, vrouwengroepen kindermiddagen, aan kerkgebouwen ter beschikking stellen voor kerkdiensten in het Farsi, Arabisch of Ethiopisch. Daarnaast wil men via een buddysysteem de mensen in de lokale kerken laten inburgeren. In de pauze meldden zich veel vrijwilligers bij het Platform en Vluchtelingenwerk.