Lintjesregen Súdwest-Fryslân

Sneek - Burgemeester Hayo Apotheker reikte op 26 april 2016 tijdens de Lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek een Koninklijke onderscheiding uit aan 12 personen. De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Nanne Boersma uit Longerhouw. De heer Boersma (72) was 4 jaar diaken van de Protestantse gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw. Als bestuurslid was hij 45 jaar verbonden aan Begrafenisvereniging ‘Gedenk te sterven’ te Longerhouw-Schettens. In zijn 12 jaar als bestuurslid van Dorpsbelang Schettens-Longerhouw verzorgde ook het onderhoud van de dorpshaven. Ook 12 jaar lang was Boersma ouderling van de voormalige Hervormde Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, in de tijd van het SOW-proces. Voor de PKN-gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw was Boersma 12 jaar preekvoorziener en 3 jaar ouderling. Daarnaast verzorgt hij al 6 jaar het onderhoud van de begraafplaats en is hij 5 jaar bezoeker namens de PKN gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw. Mevrouw Wiebrigje (Wiep) Bosma-de Rapper uit Sneek. Bosma (78) heeft deze titel verdiend aan onder andere hoor 12-jarige penningmeesterschap van de Nederlandse CVA-vereniging, regio Friesland, waar zij verder medeorganisator van diverse activiteiten was. Ook was Bosma 12 jaar actief lid van de Odd Fellows te Sneek als commissielid Maatschappelijke activiteiten. 4 jaar duurde haar lidmaatschap van de adviescommissie Toegankelijkheidsbevordering van de Commissie Integratie Gehandicaptenbeleid Súdwest-Fryslân. Vanuit de voormalige gemeente Wymbritseradiel was Bosma 4 jaar lang vrijwilliger bij de Stichting Voedselbank Sneek Wymbritseradiel. Tot slot was ze als vrijwilliger 2 jaar actief bij het Woonzorgcentrum Frittemahof in Sneek. De heer Gerben (Germ) Brouwer uit Exmorra. Brouwer (57) was 5 jaar bestuurslid en leider van jeugdclubs bij de toenmalige Gereformeerde kerk in Heerenveen-Zuid. In Exmorra was hij 27 jaar bestuurslid en vrijwilliger van de Oranjevereniging in Exmorra. 20 jaar was hij ouderling/diaken en momenteel voorzitter van het College van Kerkrentmeesters bij de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. Brouwer is daarnaast 18 jaar bestuurslid van de Stichting Dorpshuis ’t Honk te Exmorra en was 5 jaar voorzitter van het Dorpsbelang Exmorra, waar hij sinds 2010 actief is als vrijwilliger. Naast al deze activiteiten is Brouwer al 5 jaar mantelzorger. De heer Roelof (Roel) van Brug uit Woudsend. Van Brug (73) kreeg zijn onderscheiding door zich onder andere 2 jaar in te zetten als lid van de ouderraad van de Christelijke basisschool ‘De Klinkert’ te Sloten en 4 jaar als lid in de ouderraad van de Christelijke Scholengemeenschap Gaasterland te Balk zitting te nemen. Van Brug was daarnaast zeer actief op sportgebied. 5 jaar was hij bestuurslid van IJsclub Spannenburg en omstreken, 6 jaar beheerde hij als penningmeester de kas van VV Woudsend, waar hij al 20 jaar als vrijwilliger actief is. Daarnaast is bij bij de plaatselijke VV aanspreekpunt voor de KNVB en gemeente, fungeert hij als gastheer en onderhoudt hij de velden. De heer Cornelis (Cor) Ferbeek uit Oudega. Ferbeek (66) was 7 jaar bestuurslid/voorzitter en 4 jaar elftalleider bij voetbalvereniging Oudega. Naast voetbal, was Ferbeek zeer lang actief in de volleybalwereld, waar hij 25 jaar scheidsrechter op districts- en regionaal niveau bij de Nederlandse Volleybal bond was. Hier begeleidde hij ook nieuwe scheidsrechters. In Oudega was Ferbeek 5 jaar voorzitter en technisch ondersteuner van Volleybalverening Vechtlust Oudega. Als penningmeester was hij 4 jaar actief voor Oranjevereniging Oudega en 3 jaar duurde zijn bestuurslidmaatschap technische zaken van basisschool ‘Klaver Trije’ te Oudega. Als diaken was hij 6 jaar lang verbonden aan de voormalige Gereformeerde kerk Oudega-Idzega. Ferbeek is tegenwoordig 3 jaar ouderling-kerkrentmeester van de Protestante gemeente Oudega en is daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. Als vrijwilliger is hij daarnaast al 8 jaar actief bij Patyna, locatie Bloemkamp in Bolsward. Bij MFC ‘It Joo’ is Ferbeek, tot slot, sinds 2008 vrijwilliger en bestuurslid. Tot eind 2015 was hij hier voorzitter. Mevrouw Annigje (Annie) Hester-Hoorn uit Bolsward. Mevrouw Hester-Hoorn (79) heeft zich in Bolsward 21 jaar als leesmoeder en begeleidster van de jaarlijkse schoolkampen ingezet bij de Christelijke Basisschool in Bolsward. Als vrijwilligster is zij al 37 jaar actief bij woonzorgcentrum ‘Huylckenstein’ in Bolsward en 26 jaar bij de Martinigemeente, waar zij onder andere helpt bij de rommelmarkten. Tot slot is mevrouw Hester al 10 jaar vrijwilligster bij de NVVH Vrouwennetwerk, afdeling Bolsward. Mevrouw Catharina (Nini) Kunst-Visser uit Makkum. Ook Mevrouw Kunst-Visser (82) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze titel kreeg zij doordat ze 14 jaar diaken van de Hervormde Gemeente Makkum was, maar ook door haar 35 jaar coördinatorschap van de Simavi collecte, waar zij sinds 2009 collectant is. Soortelijke werkzaamheden verrichtte ze ook voor Amnesty International, waar ze 15 jaar vrijwilligster was en 6 jaar coördinator en collectant. Vrouwenvereniging ‘Het Mosterdzaadje’ in Makkum kende in Kunst 35 jaar lang haar penningmeester. Ook was zij hier als vrijwilligster en bezoekdame actief. Mevrouw Kunst is daarnaast van ruim 10 stichtingen en organisaties vanaf 1965 collectant geweest en was tot voor kort collectant van 4 organisaties. De heer Sipke Dominicus (Sipke) Palsma uit Kimswerd. Palsma (76) verzorgt sinds 1970 het onderhoud van de begraafplaats van de Protestantse gemeente Arum-Kimswerd. Palsma is 27 jaar koster van de Prot. Gemeente Arum-Kimswerd, 24 jaar vrijwilliger (onderhoudswerkzaamheden en keurmeester) en van 1992-2000 bestuurslid bij de Kaatsvereniging De Helfrichs te Kimswerd en 22 jaar vrijwilliger bij de Huisartsenpraktijk De Tsjaker te Witmarsum. Daarnaast floot hij als scheidsrechter van de KNVB 22 jaar lang wedstrijden. De heer Gerrit (Gert) Priem uit Bolsward. Priem (65) was 30 jaar lid van de vrijwillige brandweer in Dokkum en Sneek. Bij de brandweer was hij verder 10 jaar commandant van de toenmalige gemeenten Bolsward/Littenseradiel/Wûnseradiel. Priem is daarnaast actief geweest op muzikaal gebied. Hij was 6 jaar muzikant bij diverse muziekfestivals in Bolsward, was mede-oprichter en bestuurslid van de South Lake City Band, bestaande uit medewerkers van de gemeenten de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân en is momenteel actief muzikant bij de band ‘Well Done’. De heer Otto Nanning (Otto) van Veen uit Sneek. De heer Van der Veen (69) is 50 jaar scheidsrechter en vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Hij was een aantal jaren arbitragedocent, begeleider en beoordelaar van scheidsrechters en jurylid bij eredivisiewedstrijden. Als reservist was hij 7 jaar verbonden aan het Korps Nationale Reserve. 5 jaar duurde zijn lidmaatschap bij de Bondsraad van het FNV. Tijdens deze periode was hij intensief betrokken bij de totstandkoming van de FNV, fusie van NVV en NKV. Bij de Hervormde Gemeente Sneek was hij 6 jaar ouderling en de volleyballers van VC Sneek kenden in Van Veen 5 jaar lang haar voorzitter. Mevrouw Tjalda de Witte – La Roi uit Bolsward. Mevrouw De Witte - La Roi (58) is als medewerker kabinet van de gemeente Súdwest-Fryslân betrokken bij het aanvragen voor alle lintjes binnen de gemeente. De aanvraag voor haar lintje is volledig buiten haar medeweten omgegaan. De Witte verdient haar lintje door haar werkzaamheden voor onder andere de Protestantse Kerk (Gasthuiskerk) in Bolsward, waar zij sinds 1972 actief is. Tegenwoordig coördineert De Witte het vervoer voor leden van de kerk. Daarnaast is ze sinds 1995 vrijwilligster bij sportclub Bolsward, waar zij betrokken was bij de redactie van het clubblad, het jeugdbestuur, de wedstrijdadministratie en tegenwoordig bij de kantinediensten. De Witte is sinds 2001 betrokken bij Christelijke Muziekvereniging Hallelujah Makkum, als werkgroeplid studieweekeinden, bestuurslid en 10 jaar als voorzitter; Bij Zorggroep Tellens locatie It Menniste Skill te Bolsward is ze sinds 2005 vrijwilligster, waar ze begeleidster is van de handwerkclub en zorg draagt voor de verkoop van de handwerkstukken op braderieën e.d., daarnaast is zij al enkele jaren lid van de cliëntenraad. Verder is mevrouw De Witte al enkele jaren als vrijwilligster actief bij de Fietselfstedentocht. De heer Petrus Martinus Jozef (Peter) Tolsma uit Workum werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tolsma (69) verdient zijn onderscheiding onder andere door zijn 40 jaar als controleur/examinator instructiezeilen. 12 jaar was hij lid/voorzitter was 12 jaar lid/voorzitter van het Koningin Julianafonds, 17 jaar was Tolsma bestuurslid ‘Monument en Materiaal’ in de gemeente Groningen. In Groningen was hij ook 16 jaar bestuurslid randgroepen Boterdiep Groningen en Sociaal Cultureel Werk. Tolsma was 12 jaar secretaris Stichting Steunfonds De Drie Linden, later ondergebracht bij Juliana Welzijn Fonds. Daarnaast is hij 19 jaar (vice)voorzitter Stichting Stamboek Ronde en Platbodems en al 15 jaar bestuurslid Stichting Exodus Groningen.