‘Memmetaalcupcakes’ en Fries rappen voor kleuters

Sneek - Loop je een basisschool in een willekeurig Fries dorp binnen, dan hoor je ongetwijfeld Fries om je heen. Op scholen in stedelijke gebieden horen kinderen vaak nauwelijks Fries. Daarom gaan vijftien ‘memmetaalsprekkers’ iedere week naar scholen in Leeuwarden, Sneek, Bolsward en Heerenveen om Fries met de kinderen te spreken.

  Het project ‘Memmetaalsprekkers’ is opgezet door Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en Cedin. Het idee ontstond nadat een moeder in Leeuwarden op school leuke dingen met de kinderen in het Fries deed. Ze zijn een paar jaar bezig en het is een groot succes. Er zijn net weer twee scholen in Sneek bij gekomen. In totaal zijn er vijftien memmetaalsprekkers. Ze gaan wekelijks een dagdeel naar kinderen van groep 1 en 2. Het memmetaalsprekken is geen vervanging van de Fryske les, maar meer om het Fries op een natuurlijke manier in praktijk te brengen. “De memmetaalsprekkers binne goud wurdich,” vindt Marike Elsinga van SFBO. Steeds meer peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Fryslân zijn tweetalig. Als vervolg daarop  is het belangrijk dat ook in de onderbouw van de basisschool genoeg aandacht voor het Fries is.   De memmetaalsprekkers doen allemaal leuke dingen met de kinderen. De één leest voor uit een Friestalig boekje, de ander doet een spelletje, bakt cupcakes of gaat knutselen met de kinderen. Wopkje de Jong heeft als memmetaalsprekker op een school in Leeuwarden Friese raps met de kinderen gemaakt. ,,Dan prate se Frysk foardat se it yn ’e gaten hawwe.” Ze vindt het belangrijk dat de kinderen het Fries ‘boartsjendewei’ leren. De kinderen zijn vaak best benieuwd naar dat Fries. ,,Yn it begjin prate se gjin wurd Frysk, mar ynienen hearre je samar in wurdsje Frysk,” vertelt Hilda Jorna, die memmetaalsprekker is op een school in Sneek. Ook een buitenlands kindje in haar klas pakt het Fries al aardig op. Sommige ouders zijn bang dat hun kind een taalachterstand krijgt als het ook nog Fries krijgt. Logopediste Reintsje Miedema van GGD Fryslân vertelt tijdens een inspiratieavond voor de memmetaalsprekkers dat het ‘in grut misferstân is dat twataligens in taalefterstân útlokje soe'. Onderzoek laat juist zien dat meertaligheid veel voordelen heeft voor de taalontwikkeling. Zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijker een derde taal leren, zoals het Engels, als je op jonge leeftijd al tweetalig bent. Het bevordert ook de sociale en intellectuele ontwikkeling van een kind. SFBO en Cedin zoeken nog memmetaalsprekkers, vooral voor scholen in Leeuwarden en Sneek. Nynke Anna Varkevisser is memmetaalsprekker in Leeuwarden en kan het iedereen aanraden. ,,It is prachtich om te sjen hoe’t de bern it Frysk oppakke en hoe entûsjast se binne.” Je krijgt leuk lesmateriaal en wordt begeleid door SFBO en Cedin; daarnaast krijg je een vrijwilligersvergoeding. Wil jij ook als memmetaalsprekker aan de slag? Neem dan contact op met SFBO (www.sfbo.nl).