Hylkema en Visser en nieuwe RVT Fryske Gea

Sneek - Hans Hylkema uit Reahûs en Willem Visser uit Workum maken deel uit van de nieuw ingestelde vijfkoppige Raad van Toezicht van It Fryske Gea.

It Fryske Gea is opgericht in 1930 en kent met haar ruim 34.000 leden een belangrijke vertegenwoordiging van de bevolking van Fryslân. Die betrokkenheid komt terug in de juridische structuur van een vereniging, waarin de leden een belangrijke stem hebben. It Fryske Gea kende een structuur waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het beleid en waarbij dat beleid en de uitvoering ervan wordt getoetst door een verenigingsraad. De verenigingsraad van It Fryske Gea was breed samengesteld en tevens vertegenwoordigd in verschillende adviescommissies. De leden van het bestuur en de verenigingsraad werden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Omdat toezicht op en transparantie van beleid en financiën hoog in het vaandel staan bij It Fryske Gea en de wettelijke regels en maatschappelijke ontwikkelingen de laatste jaren zijn gewijzigd, is de verenigingsraad opgeheven en een Raad van Toezicht ingesteld. Dit interne toezichthoudende orgaan heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de financiën en de realisatie van de doelstelling door het bestuur, de directie en de medewerkers. Net als voorheen worden de leden van de Raad van Toezicht gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering in mei jongstleden is de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd en zijn mr. Willem Visser, Hans Hylkema, mw. M. de Roos, S. van der Wal en M. Dijkhoff als leden van de Raad van Toezicht gekozen. Een aantal andere leden van de verenigingsraad hebben plaats genomen in één van de adviescommissies voor natuurkwaliteit, verenigingszaken of cultuurhistorie en erfgoed.