Mooie klus aannemer Van der Meer

Sexbierum - Aannemer Van der Meer BV. uit Scharnegoutum is vorige week begonnen met het verbreden van de sloten bij Sexbierum.

Een mooie klus voor het Scharnegoutumer bedrijf. De watergangen worden verbreed zodat ze meer regenwater kunnen opvangen. Dit zorgt ervoor dat het land eromheen minder snel onder water loopt. Naast het verbreden van watergangen gaat Van der Meer BV. ook aan de slag met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, een kanosteiger en kluunplaats, vispassages, stuwen en dammen en met baggerwerkzaamheden. De verbrede sloten krijgen natuurvriendelijke oevers (NVO). NVO’s zijn ondiepe delen van een sloot. Door een flauw talud te creëren, komt er genoeg zonlicht op de bodem. Daardoor kunnen er zuiverende (onderwater)planten groeien. Het is bovendien een rijke plek voor vissen en andere waterdieren. Hierdoor wordt de kwaliteit van het water beter. Ook worden er vispassages aangelegd op de plaatsen waar hoogte verschil is. Met behulp van de vispassages kunnen vissen zich verplaatsen. Ook komen er stuwen en dammen. Daarmee kan het waterpeil beter beheerd worden. Er komt ook een kanosteiger en een kluunplaats in de Seisbierrumer Feart, ten noordwesten van Wijnaldum. Naar verwachting is het werk eind 2017 klaar. Alle eigenaren en pachters van gronden in het gebied waarop werkzaamheden plaatsvinden, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.