Rekenkamer Littens start onderzoek integratie statushouders

Wommels - De rekenkamercommissie van Littenseradiel gaat een onderzoek te starten naar de integratie van statushouders in de gemeente Littenseradiel.

Na een gesprek met de gemeenteraad werd duidelijk dat er behoefte is aan informatie over dit onderwerp. De rekenkamercommissie verwacht het onderzoek voor de zomer van 2017 af te ronden. Veel vragen In een gesprek tussen rekenkamercommissie en de gemeenteraad kwam naar voren dat er behoefte is aan nadere informatie over de integratie van de statushouders. Er spelen allerlei vragen voor de gemeente(raad) bij dit thema zoals hoe loopt het informatieproces tussen het COA en de gemeente, hoe wordt het besluitvormingsproces van de verschillende partijen vormgegeven en hoe is de samenwerking met de woningbouwcorporaties geregeld? Sommige van deze zaken liggen in wet- en regelgeving vast, terwijl voor andere juist beleidsruimte bestaat en een eigen invulling mogelijk is. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het thema inburgering en de manier waarop dorpen en woningbouwcorporaties betrokken worden bij de huisvesting van statushouders. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in welk beleid over de integratie van statushouders in de gemeente Littenseradiel - geschreven, maar ook ongeschreven - van toepassing is. Verder wordt bekeken welk beleid wordt uitgevoerd door de gemeente en hoe effectief en efficiënt de uitvoering ervan is. Daarbij gaat het ook om de verantwoordelijkheden en de rol van de gemeente als regievoerder bij de huisvesting en integratie van de statushouders.