Tien dorpen tegen nieuwe stroomweg Sneek - Leeuwarden

Sneek - De tien dorpen die per 1 januari overgaan van de gemeente Littenseradiel naar de gemeente Leeuwarden, roepen raads- en statenleden per brief op om de planvorming rond de nieuwe stroomweg Sneek-Leeuwarden te stoppen.

In plaats daarvan willen de dorpen dat de focus wordt verlegd naar de verkeersveiligheid van de huidige N354. De oproep komt nadat uit recent overleg is gebleken dat de ruim 4.000 inwoners van de dorpen Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum zich erg ongerust maken.

De dorpen, verenigd onder de naam Nij Baarderadiel en opgericht om mee te kunnen praten in het herindelingsproces over eigen toekomst, zijn van mening dat de nieuwe stroomweg ten koste gaat van de leefbaarheid in de dorpen. Zo doorsnijdt de weg de bebouwde kom op een aantal plaatsen of loopt er dicht bij langs.

Daarnaast wordt de stroomweg gezien als aantasting van het open cultuurlandschap en als een beperking voor recreatiemogelijkheden en bedrijvigheid. Ook maken de inwoners zich zorgen over de rijke weidevogelgebieden die ingericht zijn ter compensatie voor de Haak om Leeuwarden en de woonwijk Techum.