Historische SKS-slotavond van warme woorden tot wimpelteam

SNEEK - De eerste 1.500 consumpties bij de slotavond van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) op het starteiland in Sneek rekenden de Friese Rabobanken vrijdag af. Voor de spontane aanbieding ontving bankman Bert Roman een daverend applaus. ,,Het is ook ons niet ontgaan dat er nu twaalf skûtsjes zijn. Zonder het collectief kan er geen kampioen zijn.''

Tekst en foto's: Jelle Raap Het ontbreken van Joure door uitsluiting en Langweer door een terugtrekbeweging in het traditionele veld van veertien platbodems temperde de feestvreugde. ,,De ôfrûne wiken moasten wy stean foar de beskerming fan ús famylje”, zo verwoordde SKS-voorzitter René Nagelhout het handhaven van de afgesproken wedstrijdregels. Het afleggen van statements door de betrokken twee organisaties noemde hij mogelijk passend bij de tijdgeest, maar niet in de lijn van de gemeenschappelijkheid die de SKS altijd voorstaat. ,,Der is gjin plak foar ego’s en ek gjin plak foar eigen belang.'' Met 'der is niks grutter as de SKS' ontlokte hij een warm applaus aan de honderden aanwezigen. Grutsk Een staande ovatie kreeg Jeroen Pietersma van Drachten. Met het ontbreken van de rode lantaarndrager in het algemeen klassement, Jaap Lzn. Zwaga van Langweer, was hij de eerste van de normaliter veertien schippers die op het podium werd uitgenodigd. ,,Ik sil no wol de lêste wêze, mar der binne fjirtjin skippers dy’t in helmhout fêsthȃlde meie. Dêr meie jo grutsk op wêze”, aldus de zichtbaar geëmotioneerde schipper. De nieuwe ontwikkelingen resulteerden erin dat voor het eerst in de historie twaalf schippers de jaarlijkse skûtsjewimpel aan hun freonen, freondinnen en fans toonden. De aandacht voor de schippers kreeg een dimensie extra, doordat nu eens hun vrouwen soms zingend van plezier een tekst over de plaats en betekenis van hun man presenteerden. Zo verklapte de echtgenote van Gerhard Pietersma van Earnewȃld dat haar man naast zeilen ook goed kan taartbakken. De vrouw van Auke de Groot van Stavoren zong vanaf de geluidsband, die met beelden werd ondersteund, haar man en zijn bemanning tegemoet. De Groot kon dit opwarmertje best gebruiken. Het omslaan van zijn schip op de Snitsermar bij de slotwedstrijd resulteerde in gekneusde ribben bij een van zijn bemanningsleden. Zijn complete team woonde de slotavond bij. Verbindingsfeest Tevoren stelde Commissaris der Koning Arno Brok dat skûtsjesilen vooral een feest van verbindingen dient te zijn. Hij ging niet op de situatie rond Joure en Langweer in, maar repte in zijn algemeenheid over 'sterke karakterstruktueren dy’t nei boppen komme'. Ook in algemene bewoordingen onderstreepte hij de grote belangstelling van Friese en landelijke media voor de skûtsjesilerij. ,,Tank dat wy dit nei Fryslȃn brocht ha en ek oan Nederlȃn jûn ha.'' Hij doelde met de nationale animo op onder meer de circa 300.000 kijkers die het zeilevenement dagelijks voor de eerste keer via Omroep Max hebben gevolgd. Door een kleine tik- of taalfout schroefde de SKS-voorzitter dit in zijn rede later op tot drie miljoen, maar dat kan met ‘uitzending gemist’ alsnog worden bereikt. Zonder meer staat vast dat de SKS-site dit seizoen ruim een miljoen pageviews heeft geteld. Arno Brok beloonde ditmaal de wedstrijdcommissie Terherne met de jaarlijkse stimuleringsprijs van vijfhonderd euro. De erepenning voor de vrijwilliger van het jaar kwam in handen van Albert Salverda uit Stavoren. Hij is al tientallen jaren betrokken bij het evenement in diverse functies, waaronder schipper voor de persfotografenboot en lid van de Kommisje Amels. ,,As wy frijwilligers betelje moatte soene, binne wy nearne”, aldus SKS-voorzitter Nagelhout. ,,Sûnder harren ynbring kinne wy net.'' Energie Voor Arno Brok was het de eerste keer dat hij vanuit het statenjacht de slotwedstrijd bijwoonde. Voor burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslȃn, met dank aan Albert Salverda, de laatste vanwege zijn naderend functioneel afscheid. ,,Moarn haw ik in frije dei. De kampioen is Douwe Visser, mar it is in oare Douwe Visser as dy’t ik eartiids altyd ynhuldige haw.'' Hij verwees hiermee naar ‘Douwe Grou’ oftewel Douwe Azn. Visser die de kampioenskrans ontving in plaats van zijn neef Douwe Jzn. Visser van Sneek. Ook in bestuurlijk opzicht is er dus sprake van overgangssituaties. Apotheker sloot zijn rede veelzeggend af met: ,,As Grinslanner haw ik altyd ûnder de yndruk west fan it skûtsjesilen mei elkoar. It jout in protte energy mei elkoar en nei elkoar.'' Over het opwekken van energie met elkaar en naar elkaar toe zal de komende herfst nog levendig worden nagepraat. Het verschil van één lettergreep tussen elkaar aanvallen in de strijd en elkaar aanvullen voor en na de wedstrijd gaf de Groninger van geboorte in het Fries zo een variant: “Mei elkoar en nei elkoar”. Het zijn nu historische woorden van iemand die functioneel afscheid neemt, maar skûtsjefan is en skûtsjefan blijft.