Nieuw veiliger antennebeleid in Súdwest-Fryslân

Sneek - Het Antennebeleid uit 2012 in de gemeenteraad Súdwest-Fryslân wordt vernieuwd. De gemeenteraad heeft een motie van het FNP met als doel 'It Antennebelied by de tiid te bringen’ omarmd.

Aanleiding voor de door Jelle Gerbrandy ingediende motie is de ongerustheid voor de volksgezondheid door straling. In Heeg en Blauwhuis hebben locale werkgroepen met succes geprotesteerd tegen de locatie voor antennes. In Heeg is de mast uit de woonwijk rondom Talmastate verplaatst naar het industrieterrein. In Blauwhuis heeft KPN de aanvraag voor een mast die niet ver van de school zou komen eerst ingetrokken. Naast zorgen over de volksgezonheid speelt ook het verstoorde aanzicht door de hoge zendmasten bij woonkernen een belangrijke rol. Het huidige gemeentelijk beleid geeft prioriteit aan zogenaamde sharing door providers, meerdere aanbieders op 1 mast, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Gerbrandy: ,,Mei de moasje wurde boargemaster en wethâlders ek oproppen de rezjy te nimmen, oars krije we hjir in wyldgroei fan masten’.  Gerbrandy sprak ook de wens uit dat andere gemeenten en ‘Den Haag’ het goede voorbeeld gaan volgen. De antenne-werkgroepen hebben de politieke partijen en vakambtenaren steeds goed geïnformeerd over hun zorgen, met als resultaat de gezamenlijke en duidelijke opdracht aan burgemeester en wethouders voor nieuw beleid.