SWF kan tot 2027 1500 nieuwe woningen bouwen

In de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân kunnen  tot en met het jaar 2026, 2500 woningen worden gebouwd. De provincie Fryslân maakte daarover afspraken met beide gemeenten.

De drie partijen zetten vanmiddag hun handtekening onder deze woningbouwafspraken regio Zuidwest Fryslân. De partijen zijn verheugd dat er goede afspraken zijn gemaakt. Zij zetten in op versterking van de woonregio Zuidwest Fryslân voor de lange termijn.  Zij hebben de uitdagingen op de woningmarkt, zoals het veranderende zorglandschap en de verduurzaming van de woningvoorraad hoog op de agenda staan.

De gemeenten in de regio Zuidwest Friesland krijgen een bouwruimte van circa 2500 woningen, waarvan 1000 woningen in De Fryske Marren en 1500 woningen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Van belang is dat flexibel kan worden ingespeeld op de vraag, met name in binnenstedelijke projecten. Daarom krijgen de gemeenten binnenstedelijk planologisch extra bewegingsruimte van 500 woningen. Dit moet bijdragen aan het kwalitatief versterken van de kernen, bijvoorbeeld door de herontwikkeling van locaties.

De gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren willen inspelen op de opgave van het omvormen van zorgvastgoed naar de toekomst. Door nieuwe woonwensen en gewijzigde wet- en regelgeving zullen veel oude complexen omgevormd moeten worden. Ook zullen de gemeenten samen verkennen hoe inwoners die nu in een beschermde woonvorm wonen in de toekomst zelfstandig gehuisvest kunnen worden.

Partijen zien dat het aantal mensen dat tijdelijk woonruimte zoekt of flexibel wil wonen toeneemt. Dit zijn mensen die wachten op een volgende koopwoning, starters op de woningmarkt en zzp’ers met een tijdelijke baan. De gemeenten onderzoeken in 2018 hoe zij een flexibel segment kunnen creëren, als aanvulling op het bestaande aanbod van huur-  en koopwoningen.

Het klimaatakkoord van Parijs vraagt om een forse inzet op energiebesparing in combinatie met duurzame energieopwekking.  De gemeenten en provincie onderkennen dat er een grote opgave is in de particuliere woningvoorraad om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen. De gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren gaan hier in 2018 samen met de lokale partijen mee aan de slag.

Voor het omvormen van panden naar een woonbestemming of de sloop van oude woningen heeft de  provincie de Herbestemmingsregeling geopend. De provincie zal ook de bestaande subsidieregeling voor Stedelijke Vernieuwing evalueren. De gemeenten zullen mede op grond daarvan het gesprek met de provincie aan gaan over de behoefte aan vervolgmiddelen.

De gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren vormen samen de woningbouwregio Zuidwest Fryslân. Met de provincie Fryslân maken zij periodiek afspraken over de programmering. Uitgangspunt is dat partijen streven naar een gezonde woningmarkt in de regio Zuidwest Fryslân  en Fryslân als geheel. De nieuwe afspraken zijn gericht op de periode tot 2026. In de nieuwe woningbouwafspraken is voor de eerste maal sterker verbinding gezocht met de ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg  en duurzaamheid.