Energiecoöperatie Top&Twel: It giet oan!

SNEEK De Energiecoöperatie Top&Twel is een feit. Na veel voorbereiding en vergaderen heeft het bestuur de handtekeningen gezet bij de notaris voor de statuten. De coöperatie is nu aangesloten bij Us Koöperaasje, de overkoepelende organisatie waar alle Friese energiecoöperaties zijn aangesloten. Via Us Koöperaasje is nu ook een overeenkomst met Energie Vanons getekend.

Dit betekent dat de dorpen zelf als afnemers van energie medezeggenschap krijgen over de energievoorziening. Ook gaan de bewoners meeprofiteren van de opbrengsten van de energieleverancier Energie Van Ons. Deze leverancier is door de Consumentenbond, Wise, Greenpeace, Natuur en Milieu en Stichting Alde Fryske Tjerken met een 10 gewaardeerd en als nummer 1 beoordeeld als groenste energieleverancier.

Voor de duidelijkheid: ieder die stroom en gas afneemt van Energie Vanons zorgt ervoor dat elk jaar €75 terugvloeit naar de dorpen. Dit geld wordt ingezet voor verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid van de mienskip.

Na een succesvolle voorlichtingsavond van 30 januari hebben veel mensen te kennen gegeven energie te willen afnemen van Energie Vanons en lid te willen worden van de energiecoöperatie. Meer dan 50 huishoudens hebben zich hiervoor aangemeld. Nu is het zover dat men zich daadwerkelijk kan opgeven.

Dit kan op de volgende manieren: via onze nieuwe website https://energiecooperatietopentwel.nl/ of via de site van Energie Vanons: https://energie.vanons.org/cooperaties/energiecooperatie-top-twel/

Hier kun je meteen het maandbedrag uitrekenen en ook een vergelijking maken met andere energieleveranciers.

Wie tegelijk lid is van Energiecoöperatie Top&Twel, bepaalt samen met alle leden waar het geld aan wordt besteed en hoe de verduurzaming van de woningen en omgeving wordt vormgegeven.