Nog geen friet in Stadsfenne

In het Bestjoershûs voltrok zich donderdagavond een warrig politiek schouwspel met daarin verantwoordelijk wethouder Gea Wielinga in een hoofdrol. Inzet was de komst van een cafetaria in de Stadsfenne. Het college stelde de raad voor niet in te stemmen met de vestiging van dit etablissement op de hoek Middelzeelaan-Loëngasterlaan. CDA, FNP, CU, GroenLinks, Feenstra (PvdA) en lijst Poiesz-Zijlstra volgden de lijn van het college (21 stemmen). VVD, D66, GBTL, lijsten De Wind en Semplonius stemden tegen het voorstel (15 stemmen).

Het debat was lastig, omdat Súdwest enerzijds voorstander is van een leefbare binnenstad en daarbuiten in beginsel geen detailhandel en horeca wenst. Anderzijds wil de gemeente ondernemen stimuleren. Hoe dan ook, de wijze waarop met het draagvlak van deze cafetaria en detailhandelsbeleid wordt omgegaan roept vragen op, aldus raadslid Harmen de Wind.

Initiatiefnemer Franka van Os heeft vier jaar contact met de gemeente gehad over haar te realiseren plan, stelt Klaas-Jan Semplonius. ,,En we weten, anders dan het college stelt, dat uit correspondentie blijkt dat richting deze ondernemer op z'n minst de indruk wordt gegeven dat de gemeente (lees: college, red.) wenst mee te werken aan het realiseren van de cafetaria.“

Marieke Vellinga (D66) bevestigt dat. ,,De ondernemer is steeds weer op pad gestuurd met een nieuwe opdracht die zij, heel terecht, heeft opgevat als aanmoediging. Maar wethouder Wielinga zegt dat er steeds een negatief advies is gegeven. Dit blijkt niet uit de mails tussen de gemeente en de ondernemer”, zegt Vellinga. Zij is van mening dat mevrouw van Os “door de gemeente feitelijk aan het lijntje is gehouden.”

CDA-woordvoerder Arjen Doedel stelt dat zijn partij met name tegen de komst van de cafetaria is vanwege de kwetsbaarheid van de plek. ,,Ook was de komst in strijd met teveel beleidskaders als het gaat om ruimtelijke ordening, detailhandelsvisie, bestemmingsplan en horecabeleid.

Over de positie van wethouder Wielinga zegt hij: ,,De wethouder had duidelijk te maken met enthousiaste ambtenaren die meedachten met de initiatiefnemer. Op zich is dat een mooie insteek, maar er mogen geen valse verwachtingen worden gewekt, indien het duidelijk is dat het college het voorstel niet steunt.” Ook de FNP-fractie was tegen: ,,De Detailhandelstructuurvisie út 2013 is tegearre mei ûndernimmers en ynwenners makke. It soe grutte willekeur feroarsaake as wy dizze fisy te maklik neist ús del lizze,” zegt Tsjerk Bouwhuis.

Op 19 mei diende ondernemer Franka van Os een tweede aanvraag in om elders in de Stadsfenne een cafetaria te vestigen. ,,Momenteel wordt gekeken welke mogelijkheden hier liggen. De gemeente heeft vanaf het begin samen met de ondernemer meegedacht en kan daarom ook nu op een positieve bedrage van de gemeente rekenen. De uitkomst is nu dus nog ongewis”, aldus de gemeente.