Raad SWF wordt goed geïnformeerd

SNEEK

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân wordt voldoende geïnformeerd hoeveel geld de gemeente aan welke subsidies, leningen, of bankgaranties uitgeeft. De werkwijze in de praktijk is wel anders dan zoals het op papier is afgesproken.

Dit is de conclusie van de rekenkamer van Súdwest-Fryslân die onderzocht hoe de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol vervult ten aanzien van structurele financiële relaties die de gemeente heeft.

De gemeente heeft met vele partijen een financiële verbinding. Bijvoorbeeld doordat de gemeente subsidie geeft, of een lening verstrekt of meedoet in een samenwerkingsverband. De Rekenkamer heeft onderzocht hoe de gemeente de afspraken hierover op papier heeft staan, hoe in de praktijk wordt omgegaan met de financiële verbintenissen en hoe de raad deze kan controleren.

De gemeente heeft in meerdere documenten opgeschreven hoe zij omgaat met haar financiële relaties. En de rekenkamer heeft in zijn rapport normen opgesteld waaraan de gemeente zou moeten voldoen. De rekenkamer stelt als norm bijvoorbeeld dat bij financiële verbintenis de tegenprestatie is omschreven. In de praktijk gebeurt dat ook. Maar niet voor alle soorten instellingen heeft de gemeente dat zo in haar beleid opgeschreven. Dan is dus de praktijk beter voor elkaar dan die op papier lijkt.

Voor de praktijk heeft de rekenkamer vijf casussen onderzocht: Afvalsturing Friesland, startersleningen, Recreatieschap Woudsend, Zwembad it Rak en het Ondernemingsfonds. Daaruit blijkt dat de gemeenteraad bij Afvalsturing en de startersleningen summier wordt geïnformeerd. Over de andere drie casussen wordt de raad juist wel uitgebreid geïnformeerd. De financiële constructies voor (in het bijzonder) het zwembad zijn ingewikkeld. De gemeente heeft 51% van de aandelen.

Bij gevoelige dossiers wordt de raad zeer uitgebreid geïnformeerd. In interviews tijdens het onderzoek laten raadsleden weten dat zij zich wel afvragen hoe de vertegenwoordiging van de gemeente in participaties (zoals Afvalsturing Friesland) is geregeld.

Het inmiddels gepresenteerde rapport wordt morgen besproken in de commissie Bestjoer en Finânsjes.