Buren willen AZC weer als weiland, B&W willen niet handhaven

BALK -De buren van het AZC aan de Wikelerdyk in Balk hebben een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente De Fryske Marren om de bebouwing te verwijderen. Zij stellen dat de bebouwing van het AZC op de naburige agrarische percelen aan de Wikelerdyk in Balk illegaal is.

Volgens de advocaat is voor de bebouwing geen omgevings-vergunning afgegeven, waardoor de bebouwing strijdig is met de geldende beheersverordening en het omgevingsrecht. COA en de omwonenden mochten vervolgens de belangen aangeven die gemoeid zijn met het eventueel handhaven.

Eerst gedogen

De gemeente heeft tijdens een openbare vergadering over opening van het AZC aangegeven dat zij de uitgebreide voorbereidingsprocedure wil volgen om opening mogelijk van het centrum weer mogelijk te maken. Wel wil ze het centrum dan eerst gedogen, want zo’n procedure duurt wel een jaar. B&W wil dan ook niet handhavend optreden zoals de buren dat wel willen. Zij willen het centrum gewoon openen. Volgens B&W mag dat omdat het bevoegd gezag kan afzien van handhaven als er concreet zicht is op legalisatie of wanneer handhavend optreden te grote gevolgen heeft voor de belangen die er mee gemoeid zijn. Volgens B&W kan gesteld worden dat er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Gewoon weiland

De advocaat van de buren heeft aangegeven dat de gemeente verplicht is om te handhaven en dat ze niet kan volstaan met een simpele belangenafweging. Ook geven de buren aan dat door de strijdige bebouwing het open landschap is verdwenen en de bebouwing intensief zal worden bewoond. Zij hebben er naar eigen zeggen belang bij dat het perceel gevrijwaard wordt van de bebouwing en weer ‘gewoon weiland’ wordt. Tot slot geeft de advocaat aan dat het COA destijds bewust de betreffende percelen en de bebouwing in gebruik heeft genomen, waarbij zij wist dat de verleende omgevingsvergunning nog officieel was. Ook vinden de buren dat er genoeg alternatieve locaties beschikbaar zijn.

Ruimte nu nodig

Het COA heeft aangegeven dat ze de ruimte op het centrum nu nodig heeft omdat er onvoldoende opvangcapaciteit is voor de lichte stijging van het aantal asielaanvragen en dat de uitstroom van vergunningshouders ten opzichte van de doelstellingen achterblijft. Om rekening te houden met flexibiliteit binnen de vreemdelingenketen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, is het nodig dat nieuwe capaciteit beschikbaar komt. Deze capaciteit is ook nodig omdat de meeste incidentele reguliere opvangplekken in Nederland in februari/maart van 2019 aflopen. Om op korte termijn in de vraag naar opvangcapaciteit te voorzien, is door het COA gekeken naar capaciteit die op korte termijn inzetbaar is, naar de kwaliteit van deze locaties en locaties met kortdurende overeenkomsten die ingezet kunnen worden om flexibel op fluctuaties in opvangcapaciteit in te kunnen spelen. De locatie in Balk kwam hierbij in regio Noord als één van de locaties naar voren. Het COA heeft daarom de raad van De Fryske Marren verzocht om de locatie in Balk tot oktober 2021 opnieuw in gebruik te mogen nemen. Gezien dit verzoek, vraagt het COA de gemeenteraad niet handhavend op te treden.

Kapitaalsvernietiging

B&W stelt verder dat de raad eerder heeft aangegeven voor opvang te zijn. ‘In het verlengde van het principebesluit kan worden gesteld dat u van mening bent dat het maatschappelijke belang van voldoende opvangcapaciteit zwaarder dient te wegen dan het belang van de verzoekers om handhaving bij het vrijhouden van hun uitzicht over de weilanden. Daarbij kan ook in aanmerking worden genomen dat het toewijzen van het handhavingsverzoek zal leiden tot kapitaalvernietiging en daarmee financiële verspilling, omdat dit tot het gevolg zal hebben dat de bebouwing wordt verwijder. Terwijl het gezien het principebesluit de bedoeling is dat op korte termijn het terrein van het AZC weer in gebruik wordt genomen.’ Ook is er volgens B&W binnen afzienbare termijn sprake is van concreet zicht op het legaliseren van het centrum.

Risico

Volgens B&W is er nog wel een risico dat het eventueel ingediende bezwaarschrift van de verzoekers om handhaving tegen het afwijzingsbesluit gegrond wordt verklaard. Dan adviseert de Commissie voor de Bezwaarschriften de gemeenteraad om in besluit op bezwaar het primaire afwijzingsbesluit te heroverwegen en een nieuw besluit te nemen. B&W verwacht dat op dat moment wel het ontwerp omgevingsvergunning ter inzage zal liggen en de raad kan aanvoeren dat er sprake is van concreet zicht op het legaliseren van de situatie.

Meintje Haringsma