Ingezonden

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

FNP bedankt.

Fan de opposysje, yn de gemeenterie fan de Fryske Marren, in oprjocht bedankt oan de FNP om’t sy ek ynsjoen ha dat de sânwinning net troch gean mei en dan binne der in pear dagen letter fan dy selde opposysje in pear partijen, PvdA, Grien links en D66, dy’t it net op bringe kinne om dy selde FNP te stypjen troch tsjin in moasje fan wantrouwen te stemmen. Mar dat sil dan wol wêze om’t sy mei it CDA en VVD yn’t plús sitte wolle. Sy binne seker nei sa’n twa wiken al fergetten wat harren troch it CDA om de earen smiten is yn it slotpetear op 13 febrewaris. Ik sil it politike spulstje wol net snappe, mar der binne sa steeds minder minsken wêr at ik betrouwen yn hâld.

Aldemardum, Rommert v.d. Veen