SWF en 'Littens' compenseren chronisch zieken en gehandicapten

SNEEK - De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel blijven chronisch zieken en gehandicapten compenseren na de afschaffing van de Compensatie Eigen Risico (CER).

De CER compenseerde een deel van het verplicht eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten voor de extra kosten die zij maken in vergelijking tot niet-chronisch zieken. In 2013 ontvingen zij de compensatie € 99,00 nog van het Centraal Administratiekantoor (CAK). In 2014 is het verplicht eigen risico € 360,00. Inwoners kunnen € 100,00 terugkrijgen via de gemeente. Dit kan als hun inkomen niet hoger is dan 110 procent van het sociaal minimum en als ze een geldige Wtcg-verklaring (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) van het CAK hebben. Ook de minimaregelingen: bijdrageregeling minima, de collectieve ziektekostenverzekering (AV Frieso) en duurzame gebruiksgoederen voor pensioengerechtigden blijven in 2014 gelden. Het college van burgemeester en wethouders vindt het van groot belang om mensen, die het financieel lastig hebben, tegemoet te komen. De cliëntenraad WWB (Wet Werk en Bijstand) stemt in met de manier waarop de gemeenten de compensatie regelen. Aanvragen Inwoners die compensatie willen aanvragen kunnen het Aanvraagformulier Minimaregelingen 2014 invullen. Hierop staan ook de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om in aanmerking te komen. Het formulier is af te halen bij de gemeenteloketten en telefonisch op te vragen via 0515 489000. Ook kan het formulier gedownload worden op de website www.sudwestfryslan.nl.