J.J. de Vries geeft vorm aan grote projecten in Friesland

SNEEK -  In samenwerking met Van Gelder en Mobilis, beide grote infraspecialisten in Nederland,  start J.J. de Vries, onderdeel van Friso Bouwgroep in Sneek, in april met de realisatie van een aquaduct, brug en kunstwerken in Burgum. De realisatie maakt onderdeel uit van De Centrale As. De Centrale As is een project van de provincie Fryslân, de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland.

De Centrale As is een nieuw aan te leggen weg voor autoverkeer in Noordoost-Friesland en omvat het traject van Dokkum tot Nijega en de rondwegen om Hardegarijp en Garijp. De nieuwe weg is bedoeld om Noordoost-Friesland veiliger te maken, de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en om bij te dragen aan een betere economie door goede bereikbaarheid. Eind 2011 is gestart met (voorbereidende werkzaamheden van) de aanleg van de weg en deze zal naar verwachting in 2016 worden opgeleverd.
Ten westen van Burgum gaat De Centrale As als verdiept aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal door. Om overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt de aanleg van het aquaduct ‘droog’ in het weiland voorbereid. Aan de zuidzijde van het aquaduct komt een moerasoever zodat de natuurlijk oeverlijn blijft bestaan. In 2016  moet de nieuwe rondweg op het aquaduct aangesloten zijn. Ombouw N381 In opdracht van BoskalisNederland start J.J. de Vries in samenwerking met Mobilis in april met de ombouw van de N381 tussen Drachten en Oosterwolde Noord (de Nanningaweg) tot een stroomweg met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse aansluitingen.Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van het project verbeterd door  gebiedsontwikkelingsmaatregelen. Het betreft hier een UAV-gc contract voor het ontwerpen en uitvoeren van de ombouw van de N381 en de realisatie van de maatregelen uit het inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling.De combinatie J.J. de Vries-Mobilis zal in eerste instantie het voorlopige ontwerp voor de 13 kunstwerken uitwerken tot een geïntegreerd definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp. Daarna vindt de realisatie van de N381 en alle benodigde aansluitingen en voorzieningen plaats. Het project maakt onderdeel uit van het grotere project N381 Drachten – Drentse grens.
Het project zal eind 2015 worden opgeleverd.