Dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân herbenoemd

LEEUWARDEN - Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft in zijn vergadering van dinsdag

18 december de leden van het dagelijks bestuur voor drie jaar herbenoemd.
De termijn van de zittende leden loopt op 8 januari 2013 af. Omdat het huidige kabinet heeft besloten de verkiezingen van de waterschapsbesturen door te schuiven naar
2015 was een herbenoeming formeel noodzakelijk. Het dagelijks bestuur bestaat naast dijkgraaf Paul van Erkelens uit leden namens de
coalitiepartijen Water Natuurlijk, Werk aan Water, CDA en PvdA. De fracties droegen
de zittende DB-leden voor voor herbenoeming. Dit zijn Roel de Jong (Water Natuurlijk,
portefeuille: Watersysteembeheer oevers en kaden en financiën en belastingen, loco-dijkgraaf)  Aaltje Rispens (Werk aan Water, portefeuille: Watersysteembeheer landelijk
gebied),  Wietze de Haan (PvdA, portefeuille: Watersysteembeheer stedelijk gebied en
waterketenzaken) en Harry Boon (CDA, portefeuille: Primaire waterkeringen,
muskusrattenbestrijding en Waddeneilanden). De coalitiefracties hebben samen 16 van
de 25 zetels in het Algemeen Bestuur.