Gemeente wil een van de drie zwembaden afstoten

SNEEK - Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een onderzoek laten verrichten naar de exploitatie en het beheer van publieke overdekte zwembaden in de gemeente. Zij gaat in november de raad voorstellen om een scenario uit te werken waarin een van de zwembaden in Workum, Bolsward of Sneek wordt afgestoten. Vitaloo in Bolsward scoort in het onderzoek niet goed. Zowel het financieel als maatschappelijk rendement wordt door beoordeeld als 'slecht'.

Het onderzoek heeft zich gericht op de vier publieke zwembaden in de gemeente. De resultaten van dit onderzoek zijn  woensdag in de raadscommissie Boarger en Mienskip gepresenteerd in een opiniërende bijeenkomst. In het rapport wordt gesteld dat er binnen de gemeente sprake is van veel openbaar zwemwater. Het onderzoek, uitgevoerd door Drijver en Partners, is gedaan bij Vitaloo in Bolsward, De Rolpeal in Workum, It Rak in Sneek en Mounewetter in Witmarsum. Naast deze publieke baden zijn er binnen de gemeente ook nog verschillende particuliere zwembaden en beschikt de gemeente over veel buitenzwemwater. Verder is gekeken naar maatschappelijk en financieel rendement van het zwembad, zijn er vergelijkingen gemaakt met landelijke gemiddelden en is gekeken naar landelijke trends. Voor de toekomstvisie zijn drie scenario’s opgesteld, die nog verder onderzocht gaan worden. Op dit moment is niet duidelijk welke gevolgen de onderzoeksresultaten zullen hebben voor de zwembaden. In de raad is gesproken over het vervolgproces, er is geen standpunt ingenomen over de gevolgen. In november wordt het rapport aangeboden aan de gemeenteraad met het verzoek om een van de drie scenario’s verder uit te werken. Het gaat dan om het scenario waarbij iedere inwoner van de gemeente binnen 20 autominuten en -kilometers minimaal één publiek binnenbad in de eigen gemeente moet kunnen bereiken. Dat betekent dat twee van de drie binnenbaden geopend moeten blijven en dat er één wordt afgestoten. Dit scenario kent heeft drie opties. In de ene optie blijven Workum en Sneek open, in de tweede Bolsward en Sneek en in de derde Bolsward en Workum. Bij de uitwerking moet rekening gehouden worden met zaken spreiding van de baden, de omvang van het verzorgingsgebied, de bezoekersaantallen, het huidige maatschappelijk en financieel rendement, de leeftijd van de accommodaties en de looptijd van de exploitatieovereenkomsten. De raadscommissie Boarger en Mienskip behandelt dit rapport op 31 oktober. De medewerkers van de onderzochte zwembaden zijn inmiddels ingelicht over de onderzoeksresultaten.