Cornwerder voert actie behoud referendum SWF

CORNWERD - Simon Berndsen uit Cornwerd wil voorkomen dat de gemeente Sudwest-Fryslân het referendum schrapt.

,,Voordat de gemeenteraad een besluit neemt dat maatschappelijk omstreden is (windmolenparken) is inspraak van burgers via een referendum vrijwel de enige mogelijkheid om hun mening hierover vóóraf kenbaar te maken. In onze fusie-gemeente dreigt de mogelijkheid binnenkort te sneuvelen", laat Berndsen weten. Kort voor het zomerreces heeft het college besloten de raad te adviseren om de nog aanwezige referendumverordeningen van vóór de fusie in te trekken en geen nieuwe in te voeren. Op 6 september wordt dit voorstel behandeld in de raadscommissie Bestjoer en Finânsjes en op 20 september in de raad. ,,Juist nu is het van het grootste belang dat voor onze gemeente het referendum behouden blijft. Vooral voor het vaststellen van het maatschappelijk draagvlak bij grote plannen, zoals opwekking van schone energie. Daarbij blijft Sudwest-Fryslân niet buiten beeld, vreest Berndsen. Hij benadrukt dat de referendumverordening moet blijven om zeggenschap te kunnen houden over deze ontwikkelingen. Hij roept burgers op om de raadsleden er van te overtuigen dat ze het referendum willen behouden.