Gedeputeerde Staten oneens met herindelingsplan Littenseradiel

WOMMELS -  Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân vinden de huidige plannen van Littenseradiel om een fusie te onderzoeken met Leeuwarden en Súdwest-Fryslân ongewenst. Dat meldt Binnenlands Bestuur op haar site.

GS zijn er geen voorstander van dat Súdwest-Fryslân wordt uitgebreid met mogelijk nog eens 29 dorpen en 26 buurtschappen. Bovendien moet Leeuwarden volgens GS vooral een grote stad zijn met het daarop georiënteerde platteland. GS blijven voorstander van het eerdere voorstel dat Littenseradiel opgaat in een nieuw te vormen Noordwestgemeente met Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt. Het Littenseradielster college noemt de argumentatie volgens Binnenlands Bestuur ‘technocratisch’. ,,GS houden ‘geen rekening met bestaande verbindingen, geografische en economische logica en oriëntatie van de bevolking.'’ De gemeenteraad van Littenseradiel heeft ingestemd met het collegevoorstel om per 2018 te fuseren. Unaniem, omdat men wel inziet dat zelfstandig doorgaan voor een gemeente met 11.000 inwoners op termijn geen haalbare kaart is, maar velen met moeite. Daarbij sprak de raad haar voorkeur uit voor Leeuwarden en Súdwest en zijn de gesprekken met de Noordwestgemeenten stopgezet. Er zouden van oudsher te weinig raakvlakken en verbindingen zijn. Leeuwarden en Sud West-Fryslân staan beiden open voor fusiegesprekken. De raad van Leeuwarden heeft wel aangegeven oog te willen houden op een evenwicht tussen stad en platteland. Mogelijk dat een deel van Littenseradiel bij Leeuwarden en een deel bij Sud West-Fryslân zal worden gevoegd. Deze punten moeten worden besproken in vervolgoverleg met beide gemeenten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert als uitgangspunt dat een herindeling van onderop tot stand komt. In het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling wordt gesteld dat een herindeling wordt overgelaten aan gemeentebesturen, maar daarin staat ook dat de provincie met haar 'bredere blik op bestuurlijke verhoudingen'  haar eigen verantwoordelijkheid heeft. Op de site van Binnenlands Bestuur zegt burgemeester Johanneke Liemburg: ,,Ik ga er vanuit dat wij aan het langste eind trekken. Dat heeft te maken met het democratische gehalte van het proces en het draagvlak dat er onder college, aard en bevolking is.’' (...) ,,Het zou van heel weinig respect getuigen als de provincie straks haar wens doordrukt. Ik kan me dat niet voorstellen dat GS dat doen.’'