DBF zoekt ondernemers voor leegstaande panden

SNEEK - Stichting DBF zoekt ondernemers voor leegstaande winkelpanden in Zuidwest-Fryslân. Hiermee geeft DBF uitvoering aan het project ‘Toekomstbestendig Winkelbestand Zuidwest-Friesland’. Met dit project willen Plattelânsprojekten en de gemeenten Skarsterlân, Súdwest-Fryslân en Gaasterlân-Sleat een impuls geven aan de bedrijvigheid in toeristische kernen in de regio.

De gemeenten in Zuidwest-Fryslân meldden zich enkele jaren geleden bij Plattelânsprojekten. Ze maken zich zorgen over de leegstand van winkelpanden in de regio. Leegstaande winkelpanden zijn geen nieuw fenomeen. Verschil met vroeger is dat deze niet vanzelf weer een nieuwe invulling krijgen. Een onderzoek van de Kamer van Koophandel geeft aan dat een flink deel van het winkelbestand de komende jaren zal verdwijnen. Doel van het project is dan ook niet om nieuwe winkeliers te vinden voor de panden. Er wordt gestreefd naar een nieuwe invulling met bedrijvigheid, omdat daarmee de levendigheid en ook de leefbaarheid van de kernen wordt gediend. Dat is ook van groot belang voor het toerisme: een ‘stille’ kern zonder voorzieningen en levendigheid is voor watersporters natuurlijk geen aantrekkelijke aanleg- en verblijfplaats. Het risico bestaat dan dat alleen de grotere kernen nog worden bezocht. Het project Toekomstbestendig Winkelbestand ging in september 2011 van start. Toen is een groslijst opgesteld van de panden die in aanmerking kwam om opgenomen te worden in het project. Een begeleidingsgroep van gemeenten en ondernemers heeft deze groslijst teruggebracht tot een selectie van zeven panden. Voor deze selectie zullen nu ondernemers worden gezocht. De panden staan in het centrum van de dorpen en steden Witmarsum, Heeg, IJlst, Koudum, Workum, Sloten en Balk. Bij het zoeken naar ondernemers worden verschillende middelen ingezet: lokaal en regionaal de gemeenten, Plattelânsprojekten, Kamer van Koophandel en ondernemersverenigingen. Daarnaast de netwerken die binnen de dorpen en steden bestaan, persoonlijk en digitaal. De toeristische zomerperiode biedt kansen om ook de aandacht te trekken van passanten in de betreffende winkelstraten. Het project richt zich op ondernemers die kansen zien in de toeristische regio Zuidwest-Fryslân en in sfeervolle dorpen willen wonen en werken. Liefhebbers van watersport bijvoorbeeld. De invulling van de panden laten we graag aan de ondernemers zelf over. Dit kan een functie zijn die aansluit bij het toeristische karakter van het dorp of de stad, maar ook een niet-toeristische functie of een combinatie van bedrijvigheid. Bijvoorbeeld als tweede tak naast een andere baan. Ondernemers kunnen zich de komende maanden melden bij DBF met hun ideeën. Na een quickscan van de plannen is begeleiding beschikbaar om tot een verantwoorde bedrijfsvoering in het gewenste pand te komen. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en contactgegevens terecht op www.stichtingdbf.nl. Projectorganisatie en financiering Het project ‘Toekomstbestendig Winkelbestand’ wordt gefinancierd door Leader, Plattelânsprojekten en de gemeenten Skarsterlân, Súdwest-Fryslân en Gaasterlân-Sleat. Stichting DBF is de uitvoerder van het project. De uitvoering wordt begeleid door vertegenwoordiging van de gemeenten, Kamer van Koophandel en ondernemers. Ervaring met herbestemming Stichting DBF houdt zich al geruime tijd bezig met de herbestemming van leegstaande, vooral monumentale panden. Zo heeft de organisatie het café in Alde Leije gekocht en gerenoveerd, zodat het nu weer uitgebaat kan worden door een ondernemer en een bijdrage kan leveren aan het dorp en het toerisme. In dit project heeft DBF niet de rol om panden aan te kopen. Doel is het faciliteren van een of meer nieuwe ondernemers: door het koppelen van vraag en aanbod en hierin een bemiddelende rol te vervullen. Zo kan een extra inspanning ervoor zorgen dat er wél een nieuwe bestemming wordt gevonden, waar dat via de markt niet gebeurt.