SWF krijgt er vijftien dorpen bij

SNEEK - De dorpen Kûbaard, Waaksens, Wommels, Easterein, Iens, Hidaard, Hinnaard, Itens, Lytsewierrum, Rien, Reahûs, Wiuwert, Britswert, Easterwierrum en Boazum komen na de opheffing van de gemeente Littenseradiel uiterlijk januari 2018 bij de gemeente Sudwest-Frslân.

Als de gemeenteraad hier op 15 oktober mee instemt, zal het voorstel in de eerste maanden van 2013 worden voorgelegd aan de bevolking, door bijeenkomsten te organiseren in alle dorpen met een dorpsbelang.