INGEZONDEN: gemeente- of eigen belang?

Lemmer - Gemeentebelang of eigenbelang

Twee raadsleden van de gemeente Gaasterlan-Sleat hebben gemeend voor zichzelf een uitzonderingspositie te kunnen afdwingen met betrekking tot een blijvend vrij uitzicht voor hun woning. Gebruik makend van hun ambtelijke kennis en vermeende deskundigheid namen zij het voortouw tot een klachtenprocedure bij de Raad van State inzake het bestemmingsplan “Balk-Boslust-Zuidwest`. De gemeente Gaasterlan-Sleat werd beschuldigd van onzorgvuldigheid, onbetrouwbaarheid en het doordrukken van plannen wegens financieel gewin. De Raad van State heeft onlangs uitspraak gedaan. De klacht werd ongegrond verklaard.  Praktisch alle aangevoerde argumenten werden door de Raad afgedaan als 'het betoog faalt`. De burgers van Gaasterlan-Sleat kunnen beide klagers eveneens een falend optreden als raadslid verwijten. Een volksvertegenwoordiger dient zich te allen tijde (´zonder last of ruggenspraak`) te laten leiden door het algemeen belang, in dit geval het  gemeentebelang. Het zou nog wel van enig politiek inzicht getuigen  als beide raadsleden hun conclusies trokken t.w. opstappen! Noch burgers en bestuur van de huidige eigen gemeente, noch de stemgerechtigden van de nieuwe fusiegemeente “De Friese Meren” (november 2013), zijn gebaat met bestuurders die uit eigenbelang proberen de gemeentepolitiek naar hun hand te zetten.   Wim Hospes, Balk   (de redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken)