Petteflet en Julianaschool samen verder als kindcentrum

SNEEK - Peuterspeelzaal de Petteflet en de Julianaschool in Sneek gaan vanaf het volgend schooljaar verder als kindcentrum.

Timpaan Kindercentra locatie de Petteflet en de directie van de Julianaschool hebben hierover een overeenstemming bereikt. Hiermee zorgen ze gezamenlijk voor  een volledige dagopvang van’s morgens  7.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur. Omdat er sprake is van een gezamenlijk speelplein kunnen de kinderen zonder daarvoor over straat te moeten visa versa van de ene locatie naar de andere locatie gaan. ,,Door de nauwe samenwerking ontstaat een doorgaande lijn  in het  individuele ontwikkeling van het kind.  Onderwijsinhoudelijk sluit  de voorschoolse educatie op de opvang naadloos aan op de kleutergroep op de Julianaschool. Tevens zullen er gezamenlijke themaweken worden uitgevoerd, waarbij de wederzijdse ouders in de gelegenheid zijn om op beide locaties de uitkomsten van deze themaweken te bekijken", aldus Jan Ankersmit van de Julianaschool. Culturele activiteiten die vanuit de school of vanuit de kinderopvang georganiseerd worden, kunnen door de peuters en kleuters gezamenlijk worden bijgewoond. Sportactiviteiten op het schoolplein kunnen gezamenlijk uitgevoerd worden. Op de kinderopvang en de buitenschoolse opvang van locatie  de Petteflet vinden de volgende activiteiten plaats: voorschoolse educatie, spelen, ontmoeten, talentontwikkeling, sport, cultuur en oog voor elk kind. De Julianaschool richt zich in het bijzonder op de talentontwikkeling van de kinderen. Daarvoor is er naast de reguliere vakken speciale aandacht in het onderwijsaanbod voor de creatieve vakken, voor drama, cultuur en techniek.