Congres cultuureducatie in Sneek

SNEEK - Keunstwurk organiseert donderdagmiddag 25 september in Sneek een congres over het belang en de toekomst van cultuureducatie in Fryslân.

Centraal staat de vraag hoe houden gemeenten, provincie, onderwijs en culturele instellingen cultuureducatie op een hoog peil en kunnen ze ervoor zorgen dat het een vaste plek krijgt? In tijden van bezuinigingen is dit geen gemakkelijke opgave. De cultuureducatie in het Friese basisonderwijs profiteert momenteel van een kwalitatieve impuls ingegeven door het programma KEK! (Kultueredukaasje mei Kwaliteit). Van 2013 tot en met 2016 is er 2,4 miljoen euro beschikbaar van de provincie Fryslân en het Fonds Cultuurparticipatie. Keunstwurk heeft hiermee in samenwerking met het onderwijs, de twee Pabo’s en culturele organisaties in Fryslân KEK! ontwikkeld. Dit programma stopt in 2016. Centraal in het congres staat daarom hoe een tijdelijk programma tot een blijvende verbetering kan leiden. Tijdens het congres wordt stil gestaan bij wat cultuureducatie met kinderen doet en waarom het van belang is voor de rest van het onderwijs en de samenleving. Prof. dr. Paul van Geert zal dit doen vanuit de ontwikkelingspsychologie. Sjoerd Feitsma (wethouder Leeuwarden), Pytsje de Graaf (wethouder Dongeradeel), Oeds Westerhof (programma- en communicatiedirecteur Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018) en Minno Dijkstra (leerkracht basisschool Wirdum) zullen in een panelgesprek uit de doeken doen hoe ze omgaan met cultuureducatie. De middag is bedoeld voor gemeenteraadsleden, statenleden, wethouders en ambtenaren die zich met cultuur en onderwijs bezig houden. Ook directies van culturele en maatschappelijke instellingen en bestuurders van boven schoolse koepels zijn uitgenodigd. Tijdens deze middag is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen en voor het maken van afspraken. Als afsluiter wordt om 15.30 uur het eerste exemplaar van het KEK! magazine uitgereikt aan de gedeputeerde van cultuur Jannewietske de Vries. Het blad geeft een mooie inkijk in het programma KEK!. ,,Ieder kind verdient een mooie kennismaking met cultuur. Het verrijkt je als mens én het verrijkt de samenleving’’, aldus de gedeputeerde in een interview in het KEK! magazine.