Odyssee-bestuur wil beter communiceren

Sneek - Door de communicatie te verbeteren via gerichte persoonlijke gesprekken en een regelmatig verschijnend magazine hoopt het college van bestuur van openbaar onderwijs-organisatie Odyssee in Sneek het vertrouwen met de werkvloer te herstellen c.q. te verbeteren.

Odyssee gaat investeren in de ontwikkeling van het zogenaamde middenkader (teamleiders/directeuren) als scharnier tussen Odyssee-directie en bestuur enerzijds en de onderwijsteams anderzijds. Het is een van de aanbevelingen die het bestuur van Odyssee ter harte zegt te nemen uit het vanochtend gepresenteerde onafhankelijke evaluatieonderzoek ‘Strategische Tussenbalans’ dat dit voorjaar is uitgevoerd door Rick Steur, voorheen hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs en nu werkzaam bij de adviesorganisatie ‘BeteoR Mens en Organisatie’. Daarin signaleert Steur een spanningsveld tussen wat Odyssee gemeenschappelijk wil neerzetten en de ruimte die de scholen hebben voor een eigen invulling en profilering; de afbakening is onduidelijk en schept onzekerheid en soms frustratie. Steur wilde dat, zoals in publicaties de laatste weken gemeld, geen angstcultuur noemen. Wel, zo zegt hij in het rapport 'zijn de lerarenteams onvoldoende eigenaar van de odyssee-ambities en zien nog te weinig voor zich hoe zij hier een bijdrage aan kunnen leveren. Zij ervaren de ambitie daarom vaak als een last en niet als een lust. Moeten in plaats van willen. De Steve Jobsschool vormt hierop een uitzondering.' Voorzitter Betske Salverda van het college van  bestuur was hiervan via een tussenrapportage  in september op de hoogte maar zei desondanks, toen de angstproblemen onder het onderwijzend personeel in Sneek via ingezonden stukken en een interviews in het Sneeker Nieuwsblad op straat kwamen te liggen,  'zich daarin niet te herkennen'. Ze wilde dat intern houden. In een reactie op het rapport zei ze vanmorgen 'geen aarzeling te hebben bij de aanvaarding van de bevindingen''. Er was na het lezen van het rapport sprake van een dubbel gevoel met aan de ene kant trots en aan de andere kant onrust en zorg. Odyssee is in 2011 een zelfstandige organisatie geworden, onafhankelijk van de gemeente Sneek. Vanwege bezuinigingen en teruglopende leerlingenaantallen ging het Odyssee bestuur voortvarend aan de slag. De manier waarop gaf wrevel bij het personeel dat ook klaagde bij de onderwijsbond. Uit het onderzoek blijkt nu dat de organisatie Odyssee er goed voor staat. Odyssee, dat passend onderwijs nastreeft, is uitgegroeid tot een sterke en zelfbewuste organisatie. Het imago in landelijke en regionale netwerken is sterk. Het beleid is krachtig en slagvaardig, de meeste medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij hun school en de kinderen. Ze gaan met plezier naar het werk en Odyssee is klaar voor de invoering van ‘passend onderwijs’. Maar er zijn ook verbeterpunten. Bijvoorbeeld de mogelijkheden voor mobiliteit binnen Odyssee worden niet altijd als kans beleefd; er zit pijn en vrees bij een deel van het personeel op dit gebied. Er leeft een bredere behoefde aan meer overzicht en informatie.  Verder is er nog meer te halen uit samenwerking met maatschappelijke organisaties en moet er meer ruimte geboden worden aan profilering van de afzonderlijke scholen binnen Odyssee. Het centrale Odyssee-motto ‘leren, elke dag een avontuur’ zou meer moeten gaan leven bij de medewerkers waarvan een aantal de snelheid van veranderingen mogelijk niet bij kunnen sloffen. En, zoals gezegd, zou het middenkader van Odyssee versterkt kunnen worden als scharnier tussen directie en de teams. Salverda is blij met de uitkomsten van het onderzoek. ,,Er gaat al veel goed. Maar sommige dingen kunnen beter. We weten nu waar we de komende tijd mee aan de slag moeten." Bij het representatief genoemde onderzoek waren ruim 100 van de 240 medewerkers van Odyssee betrokken. Steur woonde tien overleggen en 52 lessen bij en hij bezocht acht scholen samen met een interne visitatiecommissie van Odyssee. Deze commissie bestaat uit eigen medewerkers van Odyssee die  kritisch hun collega-scholen binnen Odyssee onder de loep nemen. Steur voerde verder 45 gesprekken met onder meer ouders, leerlingen, bestuursbureau en teamleiders. Ook organiseerde hij twee panels met deskundigen in het onderwijs en de samenleving en analyseerde hij 175 documenten. De aanbevelingen in het rapport zijn inmiddels door de Raad van Toezicht van Odyssee overgenomen en vormen de basis voor het nieuwe beleidsplan 2016 – 2020.