Opsteker leefbaarheidsinitiatieven platteland

SNEEK - De Provincie Fryslân stelt € 500.000 subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn op het gebied van werk, cultuur, toerisme en recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Of projecten die het wonen en werken in de regio prettiger maken.

Gedeputeerde Staten hebben vandaag deze tweede subsidieronde  vastgesteld voor de uitvoering van de Beliedsnota Plattelân 2014-2017. Gedeputeerde Johannes Kramer: ,,De grutste energzy sit by de minsken yn it gebiet sels. De bȇste ideeën komme dan ek út it gebiets sels. Dat die mar wer bliken út de earste subsydzjeronde mei in protte oanfragen. Ik ben der wis fan dat dizze twadde ronde wer like folle pearels fan projekten opsmyt”. Verenigingen en stichtingen kunnen tussen 8 september tot en met 10 oktober subsidie aanvragen. Voor de regio’s de Waddeneilanden, Noordoost Fryslân, Noardwest Fryslân, Zuidoost Fryslân en Zuidwest Fryslȃn is per regio een bedrag van € 100.000,- beschikbaar. Inwoners kunnen voor het aanvraagformulier en meer informatie terecht op  www.fryslan.nl/streekwurk en bij de projectbureaus van Streekwurk in de regio’s. Deze subsidieronde volgt op een eerste subsidieronde in mei. In korte tijd zijn 53 projectaanvragen ingediend door verenigingen en stichtingen. In samenspraak met projectbureaus in de vijf regio’s heeft de Provincie Fryslȃn een bedrag van € 650.000,- subsidie verleend op een totale investering van € 3.1 miljoen euro. De projecten zijn heel divers: Op Terschelling start een jeugdtheateropleiding.In Metslawier wordt het dorpsplein omgevormd tot een centrale ontmoetingsplek. En rondom Veenwouden gaan bewoners, studenten van het Nordwin College en experts in een veldwerkplaats Brȗsplak it Bȗtenfjild samenwerken aan projecten en programma’s in natuurgebied it Bȗtenfjild. Voor een overzicht van de projecten kijk op www.fryslan.nl/streekwurk. Naast de subsidie voor leefbaarheidsinitiatieven investeert de Provincie Fryslȃn in 2014 € 700.000,- in 2014 aan provinciale projecten op het gebied van krimp, duurzaamheid en streekproducten en is er € 1 miljoen euro voor de nieuw- en verbouw van dorpshuizen. Meer informatie op www.fryslan.nl/streekwurk en www.doarpswurk.nl