Hou Friesland Mooi: Compromis waar we mee kunnen leven

Sneek -  Van de 33 projecten voor windparken hebben uiteindelijk 7 voorstellen redelijk ongeschonden de eindstreep gehaald. Daarnaast zijn er nog 13 voorstellen die wellicht nog een kans maken. Met deze opbrengst kan HFM leven.

Een wezenlijk onderdeel van het compromis dat HFM heeft gesloten, hangt echter samen met het naleven van de randvoorwaarden en de Friese spelregels. Toepassing van de randvoorwaarden en spelregels zijn voor HFM noodzakelijk om fair play te garanderen. Oorspronkelijke doelstelling HFM is twee jaar geleden begonnen onder het motto: eerlijk delen van lusten, lasten en zeggenschap. Het resultaat dat nu op tafel ligt komt dit motto een stuk tegemoet. De spreiding van de windparken over de provincie helpt het verdelen van de lasten. Ook zijn er randvoorwaarden gemaakt voor compensatie en participatie wat helpt in de verdeling van lusten. Niet als omkoping maar als tegemoetkoming van de schade en overlast die omwonenden ondervinden. Voor de omgeving waar HFM is ontstaan (het gebied tussen Makkum, Bolsward, Harlingen) is de bijdrage aan MW’s nu beter in verhouding dan wat er eerder in 2012 in de structuurvisie van de provincie werd gevraagd.

Súdwest-Fryslân

HFM is bereid de voorstellen van Fryslân Foar de Wyn te accepteren als andere regio’s en andere partijen dat ook doen. Daarom willen we ons op dit moment nog niet uitlaten over de individuele plannen hier in de buurt: eerst maar eens zien wat de provincie gaat doen. Wel merken we nu al een aantal kritische aandachtspunten op voor de vervolgfase. Die gelden voor zowel het plan Kop Afsluitdijk als ook voor het plan Beabuorren in Tjerkwerd. Kop Afsluitdijk vooral wat betreft de omvang en draagvlak, en Beabuorren wat betreft de compensatie van omwonenden. Daarnaast ligt er nog een voorstel voor Sieswerd, aan de andere kant van Bolsward waarvan ook wij vinden dat het nooit groter mag worden dan 4 turbines en zien we dit plan het liefst in combinatie met het plan van Wommels-Iens.

Spreiding

Ondanks de oproep voor initiatieven uit de hele provincie, zien we toch een concentratie van nieuwe of grotere parken in de regio’s Harlingen-Franeker en Makkum-Bolsward. Het is HFM tegengevallen dat niet alle Friese gemeenten hun solidariteit hebben getoond en hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor de opgave van 530,5 MW. Fryslân heeft een aantal gemeenten met grote industrieterreinen maar deze hebben zich niet met projectplannen aangemeld. Als HFM vinden we dan ook dat als er nog plannen afvallen, dat vooral plannen moeten zijn in de streek Makkum-Bolsward en bij Harlingen en Franeker: daar is de druk op de omgeving groter dan elders in de provincie.

Conclusie

HFM heeft haar best gedaan om het perspectief van omwonenden sterk in de afweging mee te laten tellen. Het is voor het eerst sinds meer dan 20 jaar dat omwonenden echt een stem hebben gekregen in de hele winddiscussie. Wij roepen het provinciebestuur met klem op de belangen van de inwoners van Fryslân zwaar te laten meewegen in de besluitvorming. Wat ons betreft is het dus essentieel dat het provinciebestuur niet alleen de plannen en locaties overneemt zoals Fryslân Foar de Wyn die nu voorstelt, maar ook dat voor het vervolg randvoorwaarden komen en een uitvoeringsorganisatie die daar op toe ziet.