Geld voor renovatie It Joo in Oudega

OUDEGA -De gemeente Súdwest-Fryslân wil ruim 400.000 euro beschikbaar stellen voor renovatie van multifunctioneel centrum It Joo in Oudega (SWF).

Het MFC, dat dateert van 1983, heeft een grote achterstand in onderhoud. Deels is dat omdat het toenmalig bestuur van It Joo vlak voor de herindeling financieel niet optimaal gebruik heeft kunnen maken van een regeling van de voormalige gemeente Wymbritseradiel. Mede als gevolg van de niet verworven middelen is achterstallig onderhoud ontstaan.

It Joo aan de Joodyk is een van de in totaal 65 ontmoetingsplaatsen binnen de gemeentegrenzen van SWF dat het belang daarvan onderkent voor de gemeenschap. Momenteel is er een aantal, vooral grotere ’Mienskipsgebouwen’ dat verschillende problemen ondervindt. De problemen variëren van gebrek aan middelen voor onderhoud, zorgen over vrijwilligers voor activiteiten en bestuursfuncties, maar ook moeilijkheden met de exploitatie.

Om beter grip te krijgen op deze ’Mienskips-materie’ laat het college momenteel onderzoeken wat de stand van zaken is van alle 65 ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. Medio december is de aanbesteding van het onderzoek gegund aan onderzoeksbureau Ennëus dat de afgelopen maand is gestart met het onderzoek.

It Joo wordt separaat opgepakt met als redenen dat het MFC een bovenlokale functie met een regionale uitstraling. Er zijn gemiddeld 600 gebruikers per week, geen andere faciliteiten zoals een restaurant of café/horeca in de omgeving en er is momenteel een zeer actief en slagvaardig bestuur met duidelijk toekomstgerichte plannen.

Súdwest-Fryslân haalt 109.467 euro renovatiegeld voor It Joo uit het potje subsidie beheer en onderhoud dorpshuizen. Het aanvullende bedrag van 300.000 euro wordt gedekt uit de Ontwikkelagenda.