Sytse ten Hoeve overleden

Sneek -  Oud-directeur Sytse ten Hoeve van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek is op nieuwjaarsdag overleden. Hij is 70 jaar geworden. De in Nijland wonende Ten hoeve was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Waterpoorter.

De in Leeuwarden opgegroeide Sytse ten Hoeve werd in 1976 directeur van het Sneker scheepvaartmuseum, dat onder zijn leiding groeide en zijn collectie ruim wist te verdubbelen. In 2005 nam hij afscheid. Daarnaast was hij een erkend 'Sneekoloog', een expert van de geschiedenis van Sneek en het omliggende gebied. Zo schreef hij mee aan het standaardwerk Sneek, van veenterp tot waterpoortstad, over de historie van Sneek, dat in 2011 verscheen. Hij was ook actief in de historische Stichting Ald Snits, de Ottema Kingma Stichting, de kerkenraad van de Protestantse gemeente in Nijland. Ten Hoeve publiceerde veel in het Sneeker Nieuwsblad. Vermaard was onder andere zijn later te boek gestelde rubriek Sneek Gephotografeerd. Ten Hoeve spoorde historische foto's op uit de negentiende eeuw en gebruikte die om brokken geschiedenis gedetailleerd gestalte te geven in een reeks van 132 krantenartikelen. Tezamen vormen ze een boeiende stadsgeschiedenis die de basis vormt voor twee historische stadswandelingen. Daarnaast was een groot kenner van Friese kerken en nauw betrokken bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Onlangs kwam van zijn hand een lijvig boekwerk over de protestantse kerk in zijn woonplaats. Ten Hoeve had een grote encyclopedische kennis. Een voorbeeld daarvan gaf hij onlangs tijdens de presentatie van het boek ‘Schepen, schaatsen & schilderijen' over voorwerpen en hun verhalen uit zijn geliefde Fries Scheepvaart Museum in Sneek. De ook bestuurlijk actieve Ten Hoeve ontving naast het ereburgerschap van Sneek en het ridderschap verschillende andere onderscheidingen zoals de Dr. Joast Halbertsmapriis voor wetenschappelijk werk van de provincie Fryslân, de Sulveren Anjer van het provinciaal Anjerfonds Fryslân en van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Kultuurpriiis van de voormalige gemeente Wymbritseradiel en de Ottema-Kingmapenning.