Súdwest-Fryslân wil armoede aanpakken

Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân wil de komende twee jaar de armoede stevig aanpakken. ,,Met een actieplan van twaalf punten gaan we aan de slag om inwoners die het moeilijk hebben te ondersteunen”, zei wethouder Stella van Gent gistermiddag. ,,En dat is niet iets wat de gemeente alleen doet. Armoede bestrijden we met z’n allen.”

Deze armoede-aanpak is samen met betrokken inwoners en organisaties tot stand gekomen, in het bijzonder met de WWB cliëntenraad en het Wmo-platform. Andere betrokken organisaties zijn: de voedselbank, Zonnebloem, cliëntenraad Tellens, Uitkeringsgerechtigden steunpunt Sneek (UGS), diaconaal opbouwwerk, Timpaan samenlevingsopbouw en Stichting Kind in Armoede. Van Gent: ,,Omdat armoede niet alleen een financieel, maar juist ook een sociaal probleem is, ligt de oplossing niet in meer financiële regelingen, maar in een brede maatschappelijke aanpak.” Leven in armoede legt grote psychische druk op mensen. Dit zorgt ervoor dat er in een huishouden met financiële zorgen vaak ook andere problemen zijn. Inwoners dreigen hierdoor uitgesloten te raken. Het op orde hebben van de financiële huishouding, gezondheid en veiligheid is een voorwaarde om mee te doen in onze samenleving. Met het actieplan willen de gemeenten jongeren financieel bewust maken, volwassenen helpen hun geldzaken op orde te krijgen, armoede onder ouderen in kaart brengen en aanpakken, signalen van armoede (her)kennen en per gebied actie ondernemen, vrijwilligerswerk stimuleren en ervaringsdesundigen inzetten, vrijwilligersorganisaties faciliteren om kwetsbare inwoners te helpen geldzaken op orde te krijgen en (nood)fondsen, diaconie in kaart brengen en ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden. Verder wil Van Gent de samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionele zorgaanbieders versterken, meer ruimte geven aan particuliere initiatieven om armoede te bestrijden, schulddienstverlening en bewindvoering slim inzetten zodat inwoners weer regie krijgen over hun eigen financiën, wanbetaling voorkomen door problemen eerder te signaleren en verordeningen en beleidsregels aanpassen zodat meer maatwerk mogelijk is. Van Gent voorziet hierin een belangrijke rol voor in de zes gebiedsteams. Súdwest-Fryslân gaat onder andere voorlichting geven op scholen en kijken naar de mogelijkheden voor het opzetten van een weekendschool. Preventief huisbezoek bij 75-plusseren staat op het programma net als het inventariseren wat is nodig voor de oudere. SWF wil investeren in het versterken van de eigen kracht en de informele ondersteuning. Van Gent: ,,Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten en trainingen voor inwoners en vrijwilligers. Er komt een pilot voorhet opbouwen van het sociaal netwerk in de vorm van een weekendschool. We helpen kinderen huntoekomstperspectieven te verbreden, het zelfvertrouwen vergroten, talenten van leerlingen helpenbenutten. De benodigde middelen komen uit de begroting van het sociale domein. Als randvoorwaarde wordt er voor gepleit dat de huidige middelen voor het armoedebeleid niet worden meegenomen in bezuinigingen. We vertrouwen er op dat tijdens de besparingsdialoog de mienskip en de raad oog heeft voor wat nodig is voor armoedebestrijding."