Dik 300 zienswijzen herindeling

Sneek - Naar aanleiding van het herindelingsontwerp voor de herindeling van Littenseradiel, het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân totaal zijn in totaal 345 zienswijzen ingediend.

De inzagetermijn is nu verstreken. Nu er geen zienswijzen meer kunnen worden ingediend, nemen de gemeenten de ingediende zienswijzen in behandeling. Van de in totaal 345 ingediende zienswijzen, zijn er 341 ingediend bij de gemeente het Bildt naar aanleiding van het initiatief Stop de Fusie. De overige zienswijzen betreffen andere zaken, zoals grenscorrecties en een zienswijze over naamgeving. Elke zienswijze wordt door het betreffende college van een antwoord voorzien. Wanneer de zienswijzen daartoe aanleiding geven, worden ze verwerkt in het definitieve herindelingsvoorstel: het herindelingsadvies. De zeven gemeenteraden stellen het herindelingsadvies in april 2016 vast; daarna gaat het naar de Provincie Fryslân. Deze herindelingen zijn met elkaar verbonden via de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over Westergo*, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Daarom wordt er één herindelingsadvies opgesteld. In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop; de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeenten (visie).