Ingezonden: Verkapt beleid?

Sneek - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Als burger van onze gemeente Súdwest Fryslân viel het mij de laatste weken op hoeveel bomen er werden gekapt. Maar ook soms verrassend mooie bomenlaantjes in mijn directe woonomgeving vielen te prooi aan de gemeentelijke kettingzagen. Onderhoud is noodzakelijk maar deze kaalslag is lastig uit te leggen. Diverse inwoners uit Oosthem, Abbega en Heeg deelden dit gedachtegoed met mij. Dan is het al als raadslid vervolgens niet moeilijk om hier vragen over te stellen. Ik heb vervolgens met gemeentelijke ambtenaren een goed gesprek gehad. Er werd mij enthousiast uitgelegd waarom en hoe er gesnoeid werd. Het bleek mij dat de kennis en kunde zeker aanwezig zijn in het gemeentelijk huis. Eén en ander natuurlijk wel gestoeld op het gemeentelijk bomenbeleidsplan. In het gesprek werd mij ook duidelijk dat bomen die in het buitengebied het loodje leggen niet vervangen zullen worden door herplant. Dit in verband met het veel geprezen ‘Iepen Lânskipbeleid’. Dit laatste is echter een containerbegrip en zegt niets anders dat er zicht op de horizon moet zijn. In onze gemeente hebben wij daar niets over te klagen! Dat niet tot herplant wordt overgegaan staat overigens niet in dat beleidsplan. Wat wél in het beleidsplan staat is dat ‘authenticiteit’ bewaard moet worden. Tja, Leg dat nu eens uit! Natuurlijk kwamen ook de gerooide laantjes in Oosthem, Heeg en alles wat daar tussen ligt ter sprake. Ik zal u de details besparen maar houdt het maar op ziekte, overlast en veiligheid. Men kan het echter ook vertalen als besparing op onderhoud en het voorkomen van toekomstige schadeclaims. Zeker realistisch maar blijkbaar mag dat niet benoemd worden. Er is voorlichting naar de dorpsbelangen, wijkverenigingen en direct betrokkenen. Maar deze boodschap komt vaak niet waar hij moet zijn en dus onwetendheid. Veel inwoners hebben dan ook het gevoel dat zij door onze gemeente niet serieus worden genomen. Om voornoemde redenen heb ik, namens onze partij, een motie ingediend op de raadsvergadering 20 januari j.l. Een motie die vroeg om slim om te gaan met de bomenkap maar vooral de burger serieus te nemen. De motie was ook meer een boodschap om anders te gaan denken en te gaan doen (burgerparticipatie). Wethouder Stoker had daar echter geen enkele boodschap aan. In zijn antwoord vond hij dat de communicatie prima was en kort samengevat was dit het beleid en daar moest niet aan worden getornd. Punt en exit! Dat antwoord had ik niet verwacht! Als een wethouder zo met gevoelens van zijn ingezetenen omgaat vrees ik het ergste voor de toekomst. Hij bevestigd daarmee dat de burger inderdaad niet serieus wordt genomen. Daarnaast wordt halsstarrig het beleid voortgezet waar enige soepelheid op dit moment gewenst zou zijn. De motie, en dat zal u niet vreemd zijn, heeft het niet gehaald. Veel partijen heiligden het afgesproken beleid waarbij de woordvoerder van het CDA het wel erg bont maakte om boomkap te rechtvaardigen. Bomen in het buitengebied zouden letterlijk de wind uit de zeilen halen van passerende zeilboten!!! Folsgare,  Bertus A. Walsma (Raadslid Gemeentebelangen Súdwest Fryslân)