Brief windmolenparken aan GS

Sneek - Naar aanleiding van het via de media vernomen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten om een nieuw windpark op de Kop van de Afsluitdijk toe te staan heeft de Stichting Hou Friesland Mooi een brief gestuurd aan de leden van Provinciale Staten.

'Via deze brief willen wij u laten weten dat de stichting Hou Friesland Mooi tegen dit besluit is. Wij leggen u uit waarom. In het coalitieakkoord staat zwart op wit dat er de komende jaren geen nieuwe windmolenparken zullen verschijnen op land. Wij zien geen reden om hier voor Hiddum Houw van af te wijken. Eind 2014 besloot u alle turbines in het IJsselmeer te plaatsen. Hiermee neemt de gemeente Súdwest-Fryslân al meer dan genoeg voor haar rekening. Hiddum Houw is een land locatie. Of zijn er reeds onderhandse toezeggingen gedaan aan Nuon? Afspraken waar wij als burgers geen weet van hebben? Het bevreemdt ons dat de provincie geen lessen trekt uit de weerstand tegen windparken en de (juridische) ontwikkelingen op dit gebied. Het moge duidelijk zijn dat de top-down aanpak niet langer werkt bij windparken. Desondanks lijkt GS zich hier niets van aan te trekken. De initiatiefnemers zitten nog steeds aan tafel bij de Gedeputeerde in plaats van aan de keukentafel met omwonenden. Het heeft er alle schijn van dat dit windpark wederom achter gesloten deuren tot stand komt zonder enige echte inbreng vanuit de bevolking. Voor een windpark van deze grootte (36 MW) is wettelijk gezien een MER nodig, vooraf gegaan door een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD). Het wekt op zijn minst verbazing dat het college van GS op voorhand positief besluit over een dergelijk groot windpark zonder de effecten te kennen op natuur, landschap en omgeving als geanalyseerd in een MER. Dit past niet bij zorgvuldige besluitvorming en is juridisch aanvechtbaar. Het volstaat niet te wijzen op een eerder opgestelde MER omdat de komst van Windpark Fryslân in het IJsselmeer in elk geval ecologisch tot een andere situatie leidt. Het ministerie van EZ gaat dit jaar in het hele land een Energiedialoog organiseren: provincie-brede gesprekken over hoe het nu verder moet met de transitie naar duurzame energie en de rol daarbij van windenergie op land. Het lijkt ons dat u er als provincie verstandig aan doet daar nu al rekening mee te houden. Betrek burgers in een vroeg stadium en neem geen beslissingen die straks haaks staan op de uitkomst van dat beraad. Het is bovendien zo dat minister Kamp pas na afloop van de Energiedialoog n het najaar van 2016 een besluit neemt over de beleidsagenda van het Rijk, ook als het gaat om windenergie op land. En dan zou de provincie gewoon doorgaan met oude plannen?  De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie heeft een klacht ingediend tegen de Nederlandse Staat op basis van het Verdrag van Aarhus. Dit verdrag stelt duidelijke regels ten aanzien van het gedrag dat overheden in acht dienen te nemen ten aanzien van hun burgers, ook als het om het betrekken van burgers in besluitvorming over windenergie. Het bevoegde VN-tribunaal in Genève heeft de klacht inmiddels ontvankelijk verklaard en het is nu aan de Nederlandse Staat om zich tegen de klacht te verdedigen. Uitspraak volgt later dit jaar. Wij wijzen u er op dat een positieve uitspraak grote gevolgen zal kunnen hebben voor de Nederlandse aanpak inzake windenergie. Bovendien zullen juristen deze klacht nu al gebruiken bij hun juridisch verweer tegen toekomstige windparken. Meer informatie hierover vindt u op www.nlvow.nl.  Onlangs heeft ons bestuurslid Albert Koers in Perscentrum Nieuwspoort in de Den Haag zijn pas verschenen boek ‘Windenergie en de Overheid’ overhandigd aan de Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Eric Smaling (SP). Dit boek is een pleidooi voor eerlijke informatie en bestuurlijk fatsoen. Zonder een moment te twijfelen aan uw kennis van zaken zijn wij ervan overtuigd dat u heel veel wetenswaardigheden uit dit boekje op zult doen. Als u het gelezen heeft, kijkt u wellicht met een andere blik naar de hele windmolendiscussie. Als het goed is heeft uw fractie inmiddels dit boek ontvangen. Zo niet, dan kunt u een exemplaar bestellen via: wouter.vogelesang@nlvow.nl. Binnenkort komt de documentaire “Onderstroom” uit. Deze documentaire volgt de Friese windmolenpolitiek van de afgelopen drie jaar op de voet. U zult straks met eigen ogen kunnen zien hoe de windmolendiscussie zich in Friesland heeft ontsponnen en welke rol de politiek daarin heeft gespeeld. Of beter: juist niet heeft gespeeld. Wat we u vragen Als Hou Friesland Mooi pleiten wij in het licht van bovenstaande voor het afwijzen van plannen voor nieuwe windmolens bij Hiddum Houw. In elk geval lijkt het ons verstandig als u een besluit aanhoudt totdat in het najaar van 2016 duidelijk is met welke beleidsagenda het Rijk verder wil gaan, ook met windenergie op land. En als u dan al onverhoopt verder wilt met de plannen voor Hiddum Houw dan eerst een NRD gevolgd door een nieuwe MER.'