Fonds voor ideeën uit mienskip weer open

SNEEK - Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 1 maart weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatievenuit de mienskip uit te voeren. In de eerste subsidieronde van dit jaar is € 1,2 miljoen beschikbaar. Voor heel 2016 € 3,6 miljoen.

Gedeputeerde Johannes Kramer kijkt terug op een succesvol eerste jaar van de subsidieregeling: ,,Dat der ferlet is fan sa’n fûns docht bliken út it sukses fan de eardere omgongen ferline jier. Yn 2015 hawwe mar leafst 201 inisjatyfnimmers mei-inoar € 2,5 miljoen oansubsydzje foar harren projektenkrigen. Dêrby waard minstens in seldebedrachtrochinisjatyfnimmersbydroegen. Al mei al goed foar in ynvestearing fan € 5 miljoen yn de leefberens fan Fryslân.” Het gaat hierbij om projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Een impressie van uitgevoerde projecten is te vinden op www.streekwurk.frl/ProjectenInBeeld. ‘Popkoorn’ is een voorbeeld van een project in Franeker dat al in uitvoering is. Dit project ontving in 2015 subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Jongeren in de regio en Theater de Koornbeurs wisten elkaar niet te vinden. Jonge cultuurliefhebbers misten in de theaterprogrammering activiteiten voor hun leeftijdsgroep. Theater de Koornbeurs biedt hen nu de kans de jeugdprogrammering zelf in te vullen. Onder de naam Popkoorn organiseren zij een reeks van vier concert- en filmavonden. Van en voor jongeren. Aanstormend talent wordt uitgenodigd om op te treden en kan op deze manier podiumervaring opdoen. Afgelopen december vond de eerste editie van Popkoorn plaats. Subsidie aanvragen Initiatiefnemers kunnen hun subsidieaanvraag indienen vanaf1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het belangrijkdat inwoners gezamenlijk een projectidee indienen en uitvoeren. De projectbureaus van Streekwurk en gemeenten in de vijf Friese regio’s kunnen initiatiefnemershelpenbijhet opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Een adviesteamdat bestaat uit inwoners uit de regio (onafhankelijke leden)bekijkt de projecten en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. Kijk voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûnsen het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl.