Ik seach der gjin ljocht yn, mar by my gie it ljocht út

Sneek - Sa no en dan komme de dammers fan Strikers yn Skearnegoutum wol ris werom op in partij fan de wyks der foar. Sa ek moandeitejûn. It gie oer it spul tusken Bauke de Boer en Rients Wynia. De lêste wûn dat mei noch 30 sekonden op de klok, wylst syn maat noch in oere ta syn beskikking hie. Ja sei Wynia: ,,Ik seach der gjin ljocht mear yn, mar wûn dochs noch!” Ja antwurde De Boer: ,,En by my gong it ljocht út!”

Beide mannen holden dizze jûn it ljocht oan. Dat gong by Wynia wol mei sa no in ljochtsje dat hast útwaaie soe of better útblaast wurde soe troch syn tsjinstanner, Bauke Bos. Gelokkich foar Wynia blaasde Bos in pear kear krekt ferkeard, sadat it ljocht oanbleau oant de ein ta. “Gelokkich dat it foar de neikompetysje wie, oars hie ik myn kop-posysje kwyt west!” sa spruts bos. Bauke de Boer striele de hiele jûn in grut ûnoerwinlik ljocht út yn syn partij tsjin Tsjerk Wiersma. “Ik ha de hiele wedstriid gjin poat oan de grûn krije kinnen!” lake Wiersma. “Ik koe strike wat ik woe, mar in goeienien wie der net. De Boer hie my folslein yn ‘e bûse!” Tineke Teigeler en Hennie de Haan moasten tsjin elkoar. Sa koenen se de frustraasje fan it wykein wat fan harren ôfskowe. De beide froulju hienen der wakker op rekkene dat se ôfrûne sneon damje soenen om it frouljuskampioenskip yn Aldegea. Dat gie net troch yn ferbân mei te min dammers. Dat spiet harren wakker, dat kin men fan tinken wol ha fansels. Yn de partij makke Tineke fuortendaliks in fatale flater. Se kaam in houtsje efter en doe wie it eins foar Hennie in makje. It oerkomt him sa no en dan. De lêste tiid eins net mear, mar moandei wie it wer raak. Yn in partij wer noch neat fan te sizzen wie, rûn Bauke Dykstra yn in simpel slachje. Willem Schaap kaam sa wol hiel maklik oan in punt. Utslaggen: Bauke de Boer – Tsjerk Wiersma 1 – 0; Jelle Wiersma – Sjoerd jan Bakker 1 – 0: Bauke Bos – Rients Wynia 0 – 1; Ype Boelens – Cor Kooistra 0 – 1; Tineke Teigeler – Hennie de Haan 0 – 1; Willem Schaap – Bauke Dykstra 1 – 0.