Antonius Zorggroep 4,6 miljoen in de plus

Sneek -   De jaarrekening 2015 van de Antonius Zorggroep laat een positief resultaat van 4,6 miljoen euro zien. De Antonius Zorggroep, waar het Antonius Ziekenhuis en Thuiszorg Zuidwest Friesland onder vallen, presenteerde deze week haar jaardocumenten. De organisatie legt hierin verantwoording af over haar prestaties op het gebied van zorg, personeel en financiën.

De Antonius Zorggroep heeft zich het afgelopen jaar actief gericht op de ontwikkeling naar een gezonde toekomst van de organisatie.  ,,De waardering door patiënten voor onze zorg is hoog.  Daar zijn we blij mee. Daarnaast hebben we met elkaar in Sneek het afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet vanuit het verbeterprogramma “Gezond naar de Toekomst”. Met de behaalde financiële  resultaten laat de Zorggroep  een opvallend herstel zien in haar financiële positie. Daarbij hebben zowel de meerjarenovereenkomst met de Friesland Zorgverzekeraar alsook de erkenning van de beschikbaarheidsfunctie door NZA/ VWS  ons stabiliteit en vertrouwen naar de toekomst gegeven. We zijn er ingenomen mee. Het is nu zaak om deze lijn vast te houden,” aldus Jack Thiadens, voorzitter Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. Een onderdeel van het positieve resultaat is gebaseerd op incidentele baten, zoals de beschikbaarheidsbijdrage voor de Spoedeisende Hulp  en Acute Verloskunde. De Nederlandse Zorgautoriteit, die deze bijdrage van 7 miljoen euro toekende, onderstreepte hiermee de strategische ligging en het belang van het Antonius voor een omvangrijk dunbevolkt gebied in Zuid West Friesland.  De goede resultaten zijn ook het effect van een efficiëntere organisatie en strakke sturing op kosten. Een heroverweging van de  interne bouwprojecten heeft er nu toe geleid dat in het komend jaar een aantal bouwplannen kunnen worden opgepakt zoals onder meer de renovatie van het Operatiekamercomplex in Sneek. Deze plannen zijn financieel inmiddels goedgekeurd. Ten aanzien van de positie in de Noordoostpolder/ Urk wil het Antonius  nog intensiever samenwerken; er loopt een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen de betreffende zorgpartners.  In de jaarrekening van het Antonius Ziekenhuis is terug te vinden dat het eigen vermogen en de liquiditeit duidelijke verbeteringen laten  zien. Hiermee worden toekomstige investeringen, om de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren, mogelijk gemaakt. De jaarrekening van Thuiszorg Zuidwest Friesland laat een gemengd beeld zien. Het vermogen van de Thuiszorg is stabiel positief. Het onderdeel WMO-zorg (hulp in de huishouding en thuisbegeleiding) is ook in 2015 uiterst verliesgevend geweest. De huidige tariefstelling is verre van toereikend om de gevraagde zorg op deze wijze te kunnen blijven bieden. Voor 2017 is van belang dat gemeenten de code verantwoord marktgedrag willen hanteren. Dat biedt ook het WMO-deel van Antonius Zorggroep noodzakelijke stabiliteit. Op het onderdeel Verpleging en verzorging kon wel een positief resultaat worden geboekt, met name omdat de wijkverpleging na intensieve gesprekken met de zorgverzekeraar over vermeende overschrijdingen, deze alsnog vrijwel volledig vergoed werden.