Waterschapslasten stijgen

Sneek - Wetterskip Fryslân moet de komende jaren fors blijven investeren in het robuuster maken van het watersysteem. Dit is nodig om de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling op te vangen. Dit staat in het Meerjarenperspectief 2017-2021 dat het dagelijks bestuur voorlegt aan het algemeen bestuur.

Het geld gaat onder meer naar het versterken en ophogen van dijken, oevers en kaden en naar onderhoud en renovatie en vervanging van gemalen. Ook investeert het waterschap in extra waterberging om het water bij forse regenbuien tijdelijk vast te kunnen houden. Het Meerjarenperspectief 2017-2021 geeft een doorkijk naar de benodigde maatregelen en bijbehorende begroting voor de komende vier jaar. Volgens de ramingen lopen de kosten voor onderhoud, beheer en investeringen in het watersysteem op van 86 miljoen in 2017 naar 98 miljoen euro in 2021. De kosten voor het zuiveren van afvalwater stijgen in diezelfde periode naar verwachting van 50 miljoen naar 52 miljoen euro per jaar. Om de kosten te dekken voorziet het dagelijks bestuur de komende jaren een gemiddelde stijging van de waterschapslasten van gemiddeld 1,2 procent per huishouden. Een agrarisch bedrijf gaat circa 2,3 procent per jaar meer betalen. Om de tariefstijgingen beperkt te kunnen houden, wil het bestuur bezuinigingen doorvoeren die oplopen naar 4 miljoen euro structureel in 2021. Ook wil het bestuur een deel van kosten dekken door de waterschapsreserves tot eind 2021 af te bouwen naar het minimumniveau van 5 miljoen euro. Bezuinigen en innoveren Om na 2021 een forse tariefsprong in de waterschapslasten te voorkomen, wil het dagelijks bestuur extra bezuinigingsmaatregelen ontwikkelen. Ook zet het waterschapsbestuur in op kostenbesparing door innovatieve oplossingen in het waterbeheer. Bijvoorbeeld door hergebruik van het slib uit de waterzuiveringen en het toepassen van duurzame energie. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt het Meerjarenperspectief 2017- 2021 in zijn vergadering van 12 juli. Het Meerjarenperspectief 2017-2012 is uitgangspunt voor het opstellen van de Begroting 2017. Pas bij de Begroting 2017 stelt het algemeen bestuur de belastingtarieven voor 2017 definitief vast. ------------------------------------------------