Hogere WMO- en jeugdtarieven

Sneek - De colleges van de gemeenten De Fryske Marren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hebben de WMO- en jeugdtarieven 2017 voor huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding en vervoer van en naar dagbestedingsvoorzieningen verhoogd.

De verantwoordelijke wethouders Schouwerwou (De Fryske Marren), Reijndorp (Littenseradiel) en Akkerman (Súdwest-Fryslân) verwachten met deze tarieven rust te brengen in de markt van de zorgaanbieders en de continuïteit van zorg voor cliënten verder te kunnen garanderen. De tarieven moeten jaarlijks worden vastgesteld. Voor het bepalen van de tarieven is een extern objectief onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn gesprekken gevoerd met meerdere aanbieders en is een analyse gemaakt. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de huidige tarieven voor huishoudelijke hulp voor alle thuiszorgaanbieders in Súdwest-Fryslân en Littenseradiel niet kostendekkend zijn en dat er bij de thuiszorgaanbieders geen sprake is van hoge overheadkosten. Ook wordt uit het onderzoek duidelijk dat het tarief voor vervoer van en naar dagbestedingsvoorzieningen te laag is. Op basis van het onderzoek hebben de drie gemeenten nieuwe tarieven vastgesteld. Het gaat dan om de vergoeding voor HH1 en HH2 en de tarieven voor het vervoer van en naar dagbestedingsvoorzieningen. De hogere tarieven moeten nog door de drie gemeenteraden worden vastgesteld in de begroting 2017. De nieuwe tarieven kunnen worden gedekt uit het in de meicirculaire structureel extra beschikbaar gesteld budget door het Rijk voor de Wmo.