Noordkant Sneekermeer veiliger en aantrekkelijker

OFFINGAWIER - Het gebied ten noorden van het Sneekermeer is voortaan beter beschermd tegen overstromingen en aantrekkelijker voor recreanten. In De Trije Pôlen en het Potskar zijn de oevers en kaden hersteld. Vorig jaar zijn de werken in de Grutte Potten al opgeleverd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in goede samenwerking tussen streek, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Sneek e.o., Agrarische Natuurvereniging en IVN. Met de onthulling van 14 picknicktafels bij het J.S. Gerbrandy-gemaal, gisteren door dagelijks bestuurder Marian Jager-Wöltgens van Wetterskip Fryslân en gedeputeerde Johannes Kramer van provincie Fryslân zijn de werkzaamheden officieel afgerond. In het gebied zijn natuur, landschap en cultuurhistorische waarden versterkt en oude elementen terug gehaald. Tijdens de werkzaamheden waren vrijwilligers van Vogelwacht Sneek en IVN dagelijks in het veld om er voor te zorgen dat de natuur op de eerste plaats kwam. ,,Met de oever- en kadeverbetering speelt het waterschap in op de klimaatverandering met steeds vaker voorkomend extremer weer. Maar we wisten samen met andere partijen ook een plus in het gebied te bereiken. Zo kunnen recreanten nog meer genieten van dit mooie deel van Fryslân", aldus Marian JagerWöltgens. Johannes Kramer vult aan: ,,Ik bin as deputearre fan únder oare natoer en as buorman fan dit gebiet tige wiis en grutsk op wat hjir bard is. It gebiet is myn êftertún en ik kom hjir dan ek geregeld. De nije ynrjochting is in opstekker foar de streek, de recreanten en de natoer." Veiligheid en natuur Met de oplevering van De Trije Pôlen en het Potskar houden bewoners in het hele gebied droge voeten. De verhoogde en versterkte kaden voldoen weer aan de veiligheidsnormen. Bij extreem hoogwater kan het Potskar extra water bergen. De sloten in het Potskar en De Trije Pôlen zijn verbreed met natuurvriendelijke oevers en verlengd. Daar profiteren weidevogels van, maar ook de kemphaan en de zeer zeldzame kwartelkoning. Bij De Grutte Potten is een golfbreker aangelegd die dienst doet als rust- en broedgebied voor onder andere visdieven. Recreatie Voor de recreant valt er in het gebied meer te beleven en te genieten. Tussen de Houkesleat en het J.S. Gerbrandygemaal is een kanoroute aangelegd. Aan de Griene Dyk bij het Potskar zijn picknickplaatsen en een nieuw vogelkijkpunt geplaatst. Bij De Grutte Potten is naast een uitkijkheuvel met zwaluwwand en vleermuiskelder in samenwerking met vakantiepark RCN de Potten een wandelpad aangelegd.