SWF hoeft minder te bezuinigen

Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân hoeft circa 2,5 miljoen minder te bezuiniging dan eerder verwacht. Dat werd vanmorgen bekend bij de presentatie van de begroting voor 2017 op het stadhuis in Sneek.

Een sluitende begroting en een positieve opgaande trend in de meerjarenbegroting vormt de kern van de financiële situatie van de gemeente Súdwest-Fryslân, zo zei wethouder van financiën Maarten Offinga. Hij keek terug op financieel moeilijke jaren. ,,Ook voor de heringedeelde gemeente Súdwest-Fryslân werkten de effecten van economisch mindere tijden (2011-2014) langer door dan we misschien verwacht hadden. En de grootste decentralisatie (2015) van het Rijk naar de gemeenten ooit bracht ook financiële onzekerheid. Daardoor was het niet eenvoudig steeds weer een sluitende begroting op te leveren, zonder teveel in te leveren op de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit is wel steeds gelukt, maar we zagen ook dat we scherp aan de wind moesten blijven zeilen en moeilijke keuzes moesten maken om het hoofd boven water te houden. Dit is steeds gelukt met de gewone bedrijfsvoering en er is zelfs sinds het begin van het ontstaan van Súdwest-Fryslân nooit een verhoging van de woonlasten voor inwoners doorgevoerd, behalve dan de inflatiecorrectie", aldus Offinga. Inmiddels ziet onze financiële situatie er een stuk rooskleuriger uit. Door de aantrekkende economie merken we ook in Súdwest-Fryslân de gevolgen. De grondpositie en kapitaalgoederen zijn op orde en ook voor het sociaal domein geldt dat we dit stevig in de begroting hebben kunnen verankeren. Offinga: ,,Eventuele tegenvallers kunnen we prima opvangen binnen de huidige begroting. Daarnaast is in september na Prinsjesdag ook nog eens duidelijk geworden dat het Rijk na jaren van minderen  een flink groter bedrag aan ons uitkeerde dan we verwachten. Dit heeft directe gevolgen gehad voor onze begroting. We hoeven nu minder te bezuinigen dan eerder de bedoeling was en we kunnen onze focus weer richten op het verder doorontwikkelen van onze gemeente. Van dit soort berichten word je als wethouder financiën blij." In de begroting die nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is nog steeds sprake van het uitvoeren van een aantal bezuinigingen die uit de discussies met inwoners naar voren zijn gekomen. Hierdoor kunnen we de gemeente Súdwest-Fryslân als krachtige bestuurlijk gebied verder ontwikkelen. ,,De steden Sneek en Bolsward en het ommeland verdienen een ontwikkelagenda die ons gebied binnen Fryslân, maar ook binnen Nederland stevige kansen biedt. Kansen waarmee we ons onderscheiden, waarmee we ons op de kaart zetten. Zo’n ontwikkelagenda willen we samen met de inwoners en de gemeenteraad opstellen. We willen de inwoners letterlijk samen met het bestuur aan het roer zetten van de gemeente", aldus Offinga. Er wordt weer meer geld uitgetrokken voor onder andere het de afgelopen tijd veelvuldig bekritiseerde groenonderhoud en onderhoud van wegen. De Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 wordt behandeld tijdens de commissie Bestjoer en Finânsjes op 27 oktober en de Raadsvergadering van 10 november.