Bouwstop na drie nieuwe asielzoekerscentra

Sneek - Na de drie nieuwe asielzoekerscentra in Sneek, Balk en Heerenveen, die nu zijn of worden gerealiseerd, hoeft er in Fryslân niet meer opvang voor asielzoekers bij te komen. Waar gemeenten plannen hadden gemaakt, kunnen ze die stopzetten of gebruiken voor bijvoorbeeld statushouders. De provinciale Regietafel heeft dit geschreven in een brief aan de Friese gemeenten.

De landelijke Regietafel heeft berekend dat er nationaal inmiddels voldoende capaciteit is om asielzoekers op te vangen, ook als de inmiddels afgenomen vluchtelingenstroom weer aantrekt. Voor de Friese Regietafel is dit reden om vast te stellen dat na de drie nieuwe azc’s er geen nieuwe centra  meer nodig zijn. Fryslân heeft na deze uitbreiding ongeveer 3500 opvangplaatsen. De landelijke regietafel heeft al laten weten dat het nu aan gemeenten is om te beoordelen of ze hun plannen handhaven voor reservecapaciteit, voor andere doelen gebruiken of stopzetten. Eind deze maand moet duidelijk zijn of er van het Rijk compensatie komt voor de gemaakte voorbereidingskosten. Gemeenten hebben landelijk op compensatie aangedrongen. De provinciale Regietafel dankt de Friese gemeenten voor hun inzet van het afgelopen jaar. Er is veel werk verzet om voor extra opvang te zorgen, terwijl die capaciteit nu niet meer nodig is. ,,Dit kan frustrerend en onbegrijpelijk zijn.’’ Vorige maand had de Friese Regietafel al een pauze in de planvorming voor nieuwe opvanglocaties afgekondigd, in afwachting van de landelijke Regietafel. Het provinciale overlegorgaan bestaat uit gemeenten, Veiligheidsregio, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en voorzitter commissaris van de Koning Joan Leemhuis. Voor statushouders – asielzoekers die mogen blijven - bieden Friese gemeenten nog steeds minder huisvesting dan volgens de landelijke afspraken zou moeten. De Regietafel roept gemeenten op tot creatief denken en handelen en het zoeken van oplossingen buiten de eigen lokale grenzen. Het overlegorgaan wil hier eind dit jaar meer zicht op hebben.