Ingezonden: Versterken groene identiteit kernen

Lemmer - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

De afgelopen jaren heeft er een grote kaalslag plaatsgevonden binnen gemeente Súdwest-Fryslân.  Niet alleen bomen zijn gerooid, ook andere vormen van bosschage zijn vrijwel in zijn geheel verdwenen binnen de kernen. Groen heeft van oudsher een belangrijke plaats in het leven in de kernen. Het zorgt voor een aangenaam en leefbaar gevoel binnen historische kernen. De afgelopen jaren hebben veel plantenvakken plaatsgemaakt voor straatstenen of gras. Struiken en planten zijn verdwenen in de kernen van Súdwest-Fryslân, terwijl er in Sneek meer ruimte ontstaat voor nieuwe groenstructuren. Na de kaalslag van vorig jaar beloofde wethouder Stoker in het voorjaar en het najaar nieuwe bomen te planten op de plaatsen waar deze gerooid waren. Op veel plaatsen is deze belofte niet waargemaakt. Een treurige rij lantaarnpalen bepaalt nu het uiterlijk van deze straten. Op plaatsen waar nieuwe projecten worden gerealiseerd wordt enthousiast al het bestaande groen weggehaald. Wat komt hier voor in de plaats? Waarschijnlijk minder groen als voorheen en het duurt minstens 20 jaar voordat deze nieuwe bomen zijn volgroeid. Historische beplanting vindt men vrijwel nergens meer in de (watersport)kernen van onze gemeente (m.u.v. IJlst). Groenstructuren zijn bij uitstek het middel om de esthetisch minder aantrekkelijke gebouwen te camoufleren. Tijdens de kaalslag van de afgelopen jaren zijn deze minder aantrekkelijke elementen in zowel kern als landschap zichtbaarder geworden. Toch zien we op de website dat de gemeente enthousiast  experimenteert met nieuwe beplanting, helaas gebeurt dit vrijwel alleen in Sneek en Bolsward. En op veel te kleine schaal in de kernen. De verstening in de gemeente groeit snel. Niet alleen de gemeente draagt hier aan bij, ook de bewoner zelf. Groene erven verdwijnen, stenen en schuttingen komen hiervoor in de plaats. Het ontbreken van bosschage is funest voor zowel vogels als bijen. Struiken worden vrijwel nergens geplant en op de plaatsen waar wel nieuwe bomen worden geplaatst, vindt vrijwel geen variatie plaats. De gevarieerde historische beplanting wordt gerooid en massa’s dezelfde bomen zijn de nieuwe norm.  Welkom in het kale en homogene landschap. Welkom in de Noordoostpolder. Sneek, S. Dijkstra.