Raadsvoorstellen niet altijd goed controleerbaar

Sneek - Raadsvoorstellen in de gemeente Súdwest-Fryslân maken  niet altijd duidelijk hoe de gemeenteraad de uitvoering ervan kan controleren.  De leesbaarheid van de raadsvoorstellen is goed; de voorstellen zijn kort en bondig en in een begrijpelijke taal geschreven. Dit zijn enkele conclusies van het onderzoek dat de rekenkamer van de gemeente heeft uitgevoerd. De rekenkamer presenteert vandaag zijn onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt gedurende een jaar veel besluiten. Met één hamertik zijn soms dertien besluiten tegelijk genomen. Dan is het wel nodig dat die besluiten goed zijn omschreven in een raadsvoorstel en een raadsbesluit.  Als de kwaliteit van die documenten goed is, weet iedereen achteraf precies wat er is besloten en wat dat betekent. De rekenkamer van Súdwest-Fryslan vond het daarom belangrijk om te onderzoeken hoe de kwaliteit van raadsvoorstellen en raadsbesluiten in de praktijk eigenlijk is. In het algemeen zijn de onderzoekers en ook de ondervraagde raadsleden positief over deze kwaliteit. Er is wel verschil te zien:  voorstellen over financiën geven minder discussie dan voorstellen over ruimtelijke ordening of sociale zaken. Die lijken vaker onduidelijk De voorstellen maken niet altijd duidelijk hoe de gemeenteraad de uitvoering kan controleren.  Er wordt bijvoorbeeld niet genoemd wanneer een besluit moet worden uitgevoerd. Ook is het vaak onduidelijk welke middelen (hoeveel geld) er nodig zijn om een voorstel uit te voeren. Soms wordt een raadsvoorstel aangeboden als voldongen feit, terwijl de raad liever een discussiestuk had willen hebben. Bij een voorstel dat ter kennisname is aangeboden, kan niet meer worden gediscussieerd. De onderzoekers en de raadsleden zijn wel positief over de leesbaarheid van raadsvoorstellen.   De rekenkamer heeft voor het onderzoek een aantal verschillende raadsvoorstellen en raadsbesluiten onder de loep genomen. Ook zijn raadsleden geënquêteerd en sommige raadsleden zijn geïnterviewd. Als bijzonder voorbeeld heeft de rekenkamer het raadsvoorstel voor Asielzoekers en Vergunninghouders van 21 april dit jaar onderzocht. Omdat dit een spannend onderwerp was, kon juist goed worden beoordeeld hoe de kwaliteit hiervan was. Hier bleek dat de verwachtingen van raadsleden onderling over wat er nu precies was besloten nogal uiteen liepen.  De communicatie hierover was niet duidelijk in het raadsvoorstel vastgelegd. Dat kan beter, concludeert de rekenkamer.